top of page

TEMPLES IN LOPBURI PROVINCE

วัดในจังหวัดลพบุรี

a999qq.png

รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี

Lopburi.org ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดลพบุรี  รวบรวมข้อมูลวัดต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี (Lopburi Province) รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี แยกตามอำเภอ และตำบล ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งภาพและเนื้อหา รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางข้อมูลวัดทุกวัดในจังหวัดลพบุรี เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวัดและข้อมูลทั่วไป

logo999.png

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

โครงการจัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ   วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ  
ของวัด ลงในเว็บไซต์ Lopburi.org จำนวน 1 หน้า  เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน ให้เป็นที่รู้จัก
กรุณาติดต่อ โทร 086-8103413 โดยมีค่าใช้จ่าย   
เพียง 7500 บาท  เท่านั้น (จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

ทำเนียบวัดในจังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี ได้บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดลพบุรีรวบรวมได้ จำนวน  21 ครั้ง โดยมีทั้งการเสด็จฯ ทรงกระทำพิธีเปิดสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี และการเสด็จวัดต่างๆ  เฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินวัดต่างๆ ในจังหวัดลพบุรีนั้น  สืบค้นข้อมูลได้ถึง 7 วัด  คือ

1. วัดกัทลีพนาราม (วัดบ้านกล้วย) อำเภอบ้านหมี่ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2512
2. วัดพรหมรังษี  อ.พัฒนานิคม  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2515
3.
วัดพานิชธรรมมิการาม อ.บ้านหมี่  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2517
4. วัดปากน้ำ อ.ท่าวุ้ง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2519
5.
วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อ.เมือง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2519
6. วัดศิริบรรพต อ.ชัยบาดาล เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2520
7. วัดสามัคคีพัฒนาราม อ.เมืองลพบุรี เมื่อวันที่16 เมษายน 2522

อำเภอเมืองลพบุรี
วัดเวฬุวัน เขาจีนแล ลพบุรี

วัดเวฬุวัน

วัดตองปุ

วัดตองปุ

วัดเสาธงทอง

วัดเสาธงทอง

วัดบันไดสามเสน

วัดบันไดสามแสน

วัดมณีชลขัณฑ์ ลพบุรี
วัดชีป่าสิตาราม ลพบุรี

วัดในอำเภอเมืองลพบุรี 

ตำบลทะเลชุบศร (Tha le Chup Son)
– วัดคลองสายบัว
วัดชีป่าสิตาราม
วัดตองปุ
– วัดป่าธรรมโสภณ
– วัดมงคลประสิทธิ์
– วัดสะพานอิฐ

ตำบลท่าหิน (Tha Hin)
วัดกวิศราราม
วัดเชิงท่า
วัดเสาธงทอง
ตำบลกกโก (Kok Ko)
– วัดกกโก
– วัดขุนนวน
– วัดโคกม่วง
– วัดดงน้อย
– วัดบ้านไร่
– วัดบ้านใหม่
– วัดป่าสัก

ตำบลโก่งธนู (Kong Tha nu)
– วัดญาณเสน
– วัดตะโก
– วัดบ้านดาบ
– วัดโบสถ์

ตำบลเขาพระงาม (Khao Phra Ngam)
– วัดทุ่งสิงห์โต
– วัดบ่อแก้ว
– วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล
วัดสิริจันทรนิมิตร
– วัดหนองเลา
ตำบลเขาสามยอด (Khao Sam Yot)
– วัดดงสวอง
– วัดน้ำจั้น
– วัดโนนหัวช้าง
– วัดพระบาทน้ำพุ
– วัดสระมะเกลือ
– วัดสันติมรรค
– วัดหนองบัวขาว

ตำบลโคกกะเทียม (Khok Ka thiam)
– วัดคอกกระบือ
– วัดโคกกะเทียม
– วัดหนองปลิง

ตำบลโคกลำพาน (Khok Lam Phan)
– วัดโคกกระถิน
– วัดโคกลำพาน
– วัดโป่งน้อย

ตำบลโคกตูม (Khok Tum)
– วัดคีรีธรรมาราม
– วัดคีรีวงค์
– วัดโคกตูม
– วัดถ้ำเต่า
– วัดถ้ำพระธาตุ
– วัดถ้ำม่วง
– วัดน้ำซับสังฆาราม
– วัดปราสาทนิมิต
– วัดป่าถ้ำเสือ
– วัดป่าภัทรปิยาราม
– วัดพีระภูมาราม
– วัดวงษ์เพชร
– วัดศรีจำปา
– วัดศรีรัตนาวาส
– วัดสามัคคีพัฒนาราม
– วัดสายตรี
– วัดสายโท
– วัดเสมาทอง
– วัดหนองผือ
– วัดหนองแฝกเลื่อม
– วัดห้วยขมิ้น
– วัดห้วยจันทร์
– วัดห้วยบง
– วัดห้วยส้ม

ตำบลงิ้วราย (Ngio Rai)
– วัดกระเจียว
– วัดชีแวะ
– วัดธรรมเจดีย์
– วัดโพธิ์ลอย

ตำบลดอนโพธิ์ (Don Pho)
– วัดดอนโพธิ์
– วัดใดยาว
– วัดใดใหญ่
– วัดไทรย้อย

ตำบลตะลุง (Ta lung)
– วัดโคกโพธิ์กุญชร
– วัดตะลุง
– วัดบางพุทโธ
– วัดยาง ณ รังสี
– วัดหลวงสุวรรณาราม

ตำบลท่าแค (Tha Khae)
– วัดดอนประดู่
วัดท่าแค
– วัดป่ากล้วย
– วัดหนองแขม

ตำบลท่าศาลา (Tha Sa la)
– วัดถ้ำช้าง
– วัดท่าศาลา
– วัดนาจาน
– วัดศรีรัตนคีรี
– วัดหัวช้าง

ตำบลนิคมสร้างตนเอง (Ni khom Sang Ton-eng)
– วัดคูหาสวรรค์
– วัดเจริญธรรม
– วัดไตรคีรีวัน
– วัดท่าเดื่อ
– วัดนิคมสามัคคีชัย
– วัดวังน้ำดำ
วัดเวฬุวัน
– วัดศรีธรรมโสภณ
– วัดสุวรรณคีรี (วัดสุวรรณคีรีปิฎก)
– วัดหนองถ้ำ
– วัดใหม่จำปาทอง

ตำบลบางขันหมาก (Bang Khan Mak)
– วัดกลาง
– วัดทองแท่งนิสยาราม
วัดโพธิ์ระหัต
– วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
วัดสิงห์ทอง
– วัดหนองแก้ว
– วัดอัมพวัน

ตำบลบ้านข่อย (Ban Khoi)
– วัดข่อยกลาง
– วัดข่อยใต้
– วัดข่อยเหนือ

ตำบลท้ายตลาด (Thai Ta lat)
– วัดตะเคียน
– วัดท่าข้าม
– วัดหลวงท้ายตลาด

ตำบลป่าตาล (Pa Tan)
– วัดป่าตาล
– วัดป่าหวายเก่า
– วัดป่าหวายทุ่ง
– วัดเมืองใหม่
– วัดห้วยเปี่ยม

ตำบลพรหมมาสตร์ (Phrom mat)
– วัดเทพกุญชรวราราม
วัดพรหมมาสตร์
วัดมณีชลขันธ์
– วัดมะปรางหวาน
– วัดศรีสุทธาวาส

ตำบลโพธิ์เก้าต้น (Pho Kao Ton)
– วัดโคกหม้อ
– วัดธรรมิกาวาส
– วัดนางหนู
วัดบ่อเงินเจริญสุข
– วัดบัว
– วัดโพธิ์เก้าต้น
– วัดโพธิ์งาม
– วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์
– วัดสำราญ

ตำบลโพธิ์ตรุ (Pho Tru)
– วัดไผ่แตร
– วัดพลอยสุวรรณ

ตำบลสี่คลอง (Si Khlong)
– วัดคุ้งนาบุญ
ตำบลถนนใหญ่ (Tha non Yai)
– วัดซาก
– วัดถนนแค
– วัดถนนใหญ่
– วัดป่าเทพเนรมิต

DSC_3977.JPG

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

DSC_4394.JPG
watsingtong-01.jpg
DSC_6089S.jpg

วัดในอำเภอพัฒนานิคม

วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดเขาพญาธง

วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์

วัดในจังหวัดลพบุรี

 วัดกัณฑาพฤกษ์

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

ตำบลพัฒนานิคม (Phat tha na Ni khom)
– วัดเขาพญาธง
– วัดปลั่งเจตนาราษฎร์
– วัดพัฒนาธรรมาราม
– วัดพุทธเทพศิริวนาราม
– วัดมณีโสภณ
– วัดราษฎร์นิมิต
– วัดสามแสน
– วัดสิริธรรมโสภณ
– วัดหนองนา
– วัดห้วยบง

ตำบลช่องสาริกา (Chong Sa ri ka)
– วัดโคกสอาด
– วัดช่องสาริกา
– วัดดำรงบุล
– วัดถ้ำบ่อทอง
– วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์
– วัดเทพชัยมงคล
– วัดบัวขาวศิริไชโย
– วัดปากช่องสาริกา
– วัดมณีศรีโสภณ
– วัดเมตตาธรรม
– วัดราษฎร์มงคล
– วัดราษฎร์สามัคคี
– วัดสว่างอารมณ์
– วัดสุวรรณคูหา
– วัดหนองโพธิ์
– วัดอินทราราม
– วัดอุดมพัฒนาราม

ตำบลมะนาวหวาน (Ma nao Wan)
– วัดกัณฑาพฤกษ์
– วัดดำรงธรรม
– วัดทรัพย์สำราญ
– วัดมะนาวหวาน

ตำบลดีลัง (Di Lang)
– วัดจันทรังษี
– วัดดีลัง
– วัดพนมวัน
– วัดพรหมรังษี
– วัดภาวนาสิตาราม
– วัดมรกตวราราม
– วัดสุวรรณวัฒนาราม

ตำบลโคกสลุง (Khok Sa lung)
– วัดคันนาหิน
– วัดโคกสำราญ
– วัดเนินสว่าง
– วัดประชาคุณาธาร
– วัดศรีมิ่งมงคลวราราม
– วัดห้วยยาง

ตำบลชอนน้อย (Chon Noi)
– วัดเขาแหลม
– วัดชอนน้อย
– วัดนิคมเกษม
– วัดศรีประชาราม
– วัดห้วยแก้วสามัคคี
– วัดใหม่โพธิ์ทอง

ตำบลหนองบัว (Nong Bua)
– วัดแก่งเสือเต้น
– วัดเขาดิน
– วัดเขาพระ
– วัดเขาสูง
– วัดคีรีโสภณ
– วัดโฆสิตาราม
– วัดเจริญธรรม
– วัดถ้ำพระวิปัสสนา
– วัดถ้ำพระวิปัสสนาราม
– วัดปทุมสราราม
– วัดหนองบัว
– วัดหนองบัวน้อย

ตำบลห้วยขุนราม (Huai Khun Ram)
– วัดเขาเจริญธรรม
– วัดคลองกุ่ม
– วัดซับโศก
– วัดถ้ำตะเพียนทอง
– วัดถ้ำระฆังทอง
– วัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์
– วัดโป่งเกตุ
– วัดโป่งมะนาว
– วัดมะขามคู่
– วัดสี่ซับ
– วัดหนองมะค่า
– วัดอุทุมพรวนาราม

ตำบลน้ำสุด (Nam Sut)
– วัดไทรงาม
– วัดนครสวรรค์
– วัดน้ำสุด
– วัดบ่อน้ำเดือด
– วัดบุญญาราม
– วัดฟ่าวงาม
– วัดหนองมะดัน
– วัดอินทร์อัมพวัน

พัฒนานิคม

วัดในอำเภอโคกสำโรง

ตำบลโคกสำโรง (Khok Sam rong)
– วัดกำแพงประชาราม
– วัดแก้วจันทราราม
– วัดเขากระโหลก
– วัดโคกสำโรง
– วัดตะวันเย็น
– วัดป่าเจริญธรรม
– วัดรัตนาราม
– วัดวังกระทุ่ม
– วัดสิงห์คูยาง
– วัดหนองพิมาน

ตำบลเกาะแก้ว (Ko Kaeo)
– วัดเกาะแก้ว
– วัดชอนบอน
– วัดบ้านชอนอุดม
– วัดวังโพรงเข้
– วัดวังหัวแหวน
– วัดหนองชนะชัย
– วัดหน้าพระน้อย
– วัดใหม่ชัยมงคล

ตำบลถลุงเหล็ก (Tha lung Lek)
– วัดราชวันทนาราม
– วัดศิริมงคง
– วัดศิริมงคล
– วัดหนองบัวหิ่ง

ตำบลหลุมข้าว (Lum Khao)
– วัดโคกพรม
– วัดธัญญะนิตยาราม
– วัดเนินส้มกบ
– วัดพรมทินใต้
– วัดพรมทินเหนือ

ตำบลห้วยโป่ง (Huai Pong)
– วัดเขาทับควาย
วัดเขาวงพระจันทร์
– วัดเขาสะพานนาค
– วัดวรรณวราราม
– วัดสระพรานพุฒ
– วัดสะพานจันทร์ (วัดสระพรานจันทร์)
– วัดสัมพันธมิตร
– วัดหนองคู
– วัดหนองหลวง
– วัดหนองหอย
– วัดห้วยโป่ง

ตำบลคลองเกตุ (Khlong Ket)
– วัดเขาดินสามัคคีธรรม
– วัดเขานมนาง
– วัดเขาแร่
– วัดเขาลังพัฒนา
– วัดคลองเกตุ
– วัดโคกกฐิน
– วัดโคกสะอาด
– วัดสระมะเดื่อราษฎร์บำรุง
– วัดหนองบัว
– วัดห้วยเจริญ
– วัดหัวดง

ตำบลสะแกราบ (Sa kae Rap)
– วัดคงคาราม
– วัดพรหมจริยาราม
– วัดลิ้นทอง
– วัดศรีสอาด
– วัดสะพานคง
– วัดหนองขุย
– วัดหนองสำโรง

ตำบลเพนียด (Pha niat)
– วัดนกเขาเปล้า
– วัดราชบรรทม
– วัดหนองปล้อง

ตำบลวังเพลิง (Wang Phloeng)
– วัดเขาจรเข้
– วัดดอนไชโย
– วัดบ้านเขาเตียน
– วัดโป่งยอ
– วัดพุม่วง
– วัดมะม่วงเจ็ดต้น
– วัดราษฎร์อุษาราม

ตำบลดงมะรุม (Dong Ma rum)
– วัดเกาะรี
– วัดโชคอำนวย
– วัดดงตาขาว
– วัดดงมะรุม
– วัดดงหนาม
– วัดตะกุดหว้า
– วัดเนินจันทร์
– วัดวังไผ่

ตำบลวังขอนขว้าง (Wang Khon Khwang)
– วัดนิมิตมงคล
– วัดวังขอนขว้าง
– วัดศรีสุวรรณรัตนาราม
– วัดห้วยวัวตายสามัคคี

ตำบลวังจั่น (Wang Chan)
– วัดคลองสายบัว
– วัดท่าฉนวน
– วัดวังกระเบียน
– วัดวังจั่น
– วัดวังจั่นน้อย

ตำบลหนองแขม (Nong Khaem)
– วัดชอนขุด
– วัดท่าม่วง
– วัดพัฒนาราม
– วัดพุน้ำทิพย์
– วัดโพธิ์ชราราม
– วัดศรีรัตนประชาราม
– วัดหนองข่อย
– วัดหนองแขมสามัคคี
– วัดหนองจับเขียด
– วัดหนองไผ่สามัคคี
– วัดใหม่สันติธรรม

วัดเขาวงพระจันทร์ ลพบุรี

วัดเขาวงพระจันทร์

วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดวังโพรงเข้

วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดธัญญะนิตยาราม 

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

โคกสำโรง
ชัยบาดาล

วัดในอำเภอชัยบาดาล

วัดเขายายกะตา

วัดเขายายกะตา

วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดธารีรัฐการาม

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

ตำบลชัยบาดาล (Chai Ba dan)
– วัดจันทาราม
– วัดไชยดิตถาราม
– วัดถนนโค้ง
– วัดท่ามะกอกชยากร
– วัดเนินศิลาสุวรรณาราม
– วัดลำโกฎิทอง

ตำบลลำนารายณ์ (Lam Na rai)
– วัดเขายายกะตา
– วัดป่าเนินหาญ
– วัดมงคลเทพประสิทธิ์
– วัดลำนารายณ์
– วัดอุดมสันติวรรณ

ตำบลชัยนารายณ์ (Chai Na rai)
– วัดโกรกรกฟ้า
– วัดคลองนารายณ์
– วัดธารีรัฐการาม
– วัดศิริบรรพต
– วัดสิริโสภณวนาราม

ตำบลศิลาทิพย์ (Si la Thip)
– วัดเขาสลัดไดโสภณ
– วัดเขาหางตลาด
– วัดซับไทร
– วัดซับผาสุข
– วัดซับยาง
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดดงน้อย
– วัดตะเคียนคู่
– วัดเนกขัมมวิสุทธิ์
– วัดสุนทรเทพคีรี
– วัดหนองหัววัว
– วัดอุโศกทรงธรรม

ตำบลห้วยหิน (Huai Hin)
– วัดศูนย์ศิลปาราม
– วัดหนองมนต์น้อย
– วัดห้วยดีเลิศศรีโสภณ

ตำบลม่วงค่อม (Muang Khom)
– วัดโคกมะขามป้อม
– วัดโคกสะอาด
– วัดนารายณ์ทรงธรรม
– วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
– วัดห้วยนา
– วัดอัมพวันวนาราม

ตำบลบัวชุม (Bua Chum)
– วัดเขาสมโภชน์
– วัดซับกระทิงวราราม
– วัดซับเค้าแมว
– วัดโบสถ์
– วัดรังนกวนาราม
– วัดลำพญาไม้
– วัดวังอ่าง
– วัดสิงหาราม

ตำบลท่าดินดำ (Tha Din Dam)
– วัดโคกสมบูรณ์
– วัดท่าดินดำ
– วัดท่าปลวกสูง
– วัดท่าแสมสาร
– วัดวังตะเคียน
– วัดวารินบุญญาวาส
– วัดหนองปลาไหล

ตำบลมะกอกหวาน (Ma kok Wan)
– วัดโคกสำเริง
ตำบลซับตะเคียน (Sap Ta khian)
– วัดเขาตะแคงสามัคคี
– วัดซับกระโดน
– วัดซับตะเคียน
– วัดหนองโก

ตำบลนาโสม (Na Som)
– วัดเขาตำบล
– วัดซับงูเหลือม
– วัดนาโสม
– วัดศิริมงคล

ตำบลหนองยายโต๊ะ (Nong Yai To)
– วัดถ้ำพรหมโลก
– วัดบ่อน้ำ
– วัดโพธิ์งาม
– วัดราศรีสว่าง

ตำบลเกาะรัง (Ko Rang)
– วัดเกาะรัง
– วัดเขาน้อย
– วัดซับลังกา
– วัดน้อยราษฎร์บำรุง
– วัดม่วงศิลาทอง
– วัดหนองบง

ตำบลท่ามะนาว (Tha Ma nao)
– วัดคลองไทร
– วัดท่าฉางราษฎร์บำรุง
– วัดท่ามะนาว
– วัดธงชัยวราราม
– วัดสันตะลุง

ตำบลนิคมลำนารายณ์ (Ni khom Lam Na rai)
– วัดคีรีเจริญธรรม
– วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม
– วัดถ้ำเขาปรางค์
– วัดนิคมพัฒนาราม
– วัดเนินหาด
– วัดบ้านไร่พัฒนาราม
– วัดพิทักษ์ไทยสุขเจริญ
– วัดศรีอุบลจันทาราม

ตำบลบ้านใหม่สามัคคี (Ban Mai Sa mak khi)
– วัดเขาชัณกาศ (วัดเขาชัณกาศรัตนาราม)
– วัดเขาศรีสามัคคี
– วัดเทพประสิทธิ์
– วัดน้อยสามัคคีธรรม
– วัดบ้านใหม่สามัคคี
– วัดมงคลนิมิต

ตำบลเขาแหลม (Khao Laem)
– วัดเขากำพร้า
– วัดนภาราษฎร์พัฒนาราม
– วัดรัตนราษฎร์บำรุง
– วัดห้วยหิน

ท่าวุ้ง

วัดในอำเภอท่าวุ้ง

ตำบลท่าวุ้ง (Tha Wung)
– วัดกระดังงา
– วัดเกตุ
– วัดภิญโญสโมสร
– วัดรัมภาราม

ตำบลบางคู้ (Bang Khu)
– วัดท่าราบ
– วัดปากคลอง
– วัดพยัคฆาราม
– วัดวิหารขาว

ตำบลโพตลาดแก้ว (Pho Ta lat Kaeo)
– วัดโพธิ์แก้ว
– วัดสนามไชย

ตำบลบางลี่ (Bang Li)
– วัดดงกระทุ่ม
– วัดบางลี่
– วัดหนองปลาดุก
– วัดหนองหลวง

ตำบลบางงา (Bang Nga)
– วัดบางงาศรัทธาราม
– วัดปากน้ำ
– วัดโพธิ์ศรี
– วัดหนองมน

ตำบลโคกสลุด (Khok Sa lut)
– วัดคลองเม่า
ตำบลเขาสมอคอน (Khao Sa mo Khon)
วัดเขาสมอคอน
วัดถ้ำช้างเผือก
วัดถ้ำตะโก
– วัดท่าโขลง
วัดบันไดสามแสน
– วัดบางพาน
– วัดบางสำราญ
วัดไลย์
ตำบลหัวสำโรง (Hua Sam rong)
– วัดคงคาราม
– วัดโพธิ์เกษตร
– วัดมะค่า
– วัดสามัคคีธรรม
– วัดหัวสำโรง

ตำบลลาดสาลี่ (Lat Sa li)
– วัดลาดสาลี่
ตำบลบ้านเบิก (Ban Boek)
– วัดบ้านเบิก
วัดบ้านม่วง
– วัดบ้านลาด
– วัดโพธิ์ตรุ
– วัดยวด

ตำบลมุจลินท์ (Mut cha lin)
– วัดมุจลินท์

วัดไลย์

วัดไลย์

วัดเขาสมอคอน

วัดเขาสมอคอน

วัดเขาวงกฏ

วัดเขาวงกฏ

วัดถ้ำช้างเผือก

วัดถ้ำช้างเผือก

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

DSC_7410w.jpg

วัดบ้านม่วง

บ้านหมี่

ตำบลบ้านหมี่ (Ban Mi)
– วัดปฐมพานิช
ตำบลไผ่ใหญ่ (Phai Yai)
– วัดน้ำจั้น
– วัดบ้านโป่ง
– วัดไผ่ใหญ่
– วัดหนองนางาม

ตำบลบ้านทราย (Ban Sai)
– วัดบ้านทราย
– วัดสุนทริการาม

ตำบลบ้านกล้วย (Ban Kluai)
– วัดกัทลีพนาราม
ตำบลดงพลับ (Dong Phlap)
– วัดแคสูง
– วัดดงน้อย
– วัดดงพลับ

ตำบลบ้านชี (Ban Chi)
– วัดกำแพง
– วัดเกริ่นกฐิน
– วัดจอมสุรางค์อุปถัมภ์
– วัดท้องคุ้ง
– วัดท่าช้าง
– วัดบรรพตธรรมาวาส

ตำบลพุคา (Phu Kha)
– วัดบ้านโคก
– วัดผดุงธรรม
– วัดสระตาแวว
– วัดหนองน้ำทิพย์

ตำบลหินปัก (Hin Pak)
– วัดสำโรงน้อย
– วัดสำโรงใหญ่
– วัดหินปักทุ่ง
– วัดหินปักเหนือ
– วัดหินปักใหญ่

ตำบลบางพึ่ง (Bang Phueng)
– วัดคุ้งท่าเลา
ตำบลหนองทรายขาว (Nong Sai Khao)
– วัดเนินยาว
– วัดบ้านคลอง
– วัดมะขามเฒ่า
– วัดสระเตยน้อย
– วัดสระเตยใหญ่
– วัดหนองทรายขาว

ตำบลบางกะพี้ (Bang Ka phi)
– วัดบางกะพี้น้อย
– วัดบางกะพี้ใหญ่
– วัดวังใต้
– วัดวังเหนือ

ตำบลหนองเต่า (Nong Tao)
– วัดโคกสูข
– วัดบ้านลาด
วัดพานิชธรรมิการาม
– วัดสระกระเบื้อง
– วัดหนองเต่า

ตำบลโพนทอง (Phon Thong)
– วัดทุ่งทะเลหญ้า
– วัดบ้านหมี่ใหญ่
– วัดหัวเขา

ตำบลบางขาม (Bang Kham)
– วัดเทพอำไพ
– วัดธรรมิการาม
– วัดประชาแสวงธรรม
– วัดวาสนวราราม

ตำบลดอนดึง (Don Dueng)
– วัดกุดขาม
– วัดน้ำสร้าง
– วัดโป่งแค
– วัดศรีบรรพตวนาราม
– วัดหนองไผ่ล้อม
– วัดแหลมเพิ่ม

ตำบลชอนม่วง (Chon Muang)
– วัดดงกลาง
วัดพุน้อย
– วัดพุสะอาด
– วัดศรีอุดม
– วัดสว่างจิต

ตำบลหนองกระเบียน (Nong Kra bian)
– วัดท้ายลาด
– วัดสระใหญ่
– วัดหนองกระเบียน
– วัดหนองคูใหญ่
– วัดหนองโพธิ์

ตำบลสายห้วยแก้ว (Sai Huai Kaeo)
– วัดบ้านน้อย
– วัดสายห้วยแก้ว
– วัดหนองกระเบื้อง
– วัดหนองหินใหญ่

ตำบลมหาสอน (Ma ha Son)
– วัดบางพึ่ง
วัดมหาสอน
– วัดห้วยแก้ว
ตำบลเชียงงา (Chiang Nga)
– วัดกลางสว่างอารมณ์
– วัดเชียงงาสง่างาม
– วัดโบสถ์โพธิ์งาม
– วัดโพนทอง
– วัดราษฎร์ธานี
– วัดสว่างอารมย์ (วัดหอมแก้วอุทิศ)

ตำบลหนองเมือง (Nong Mueang)
– วัดนาจาน
– วัดน้ำบ่างามวิชา
– วัดสระมะเกลือ
– วัดหนองแก
– วัดหนองเมือง
– วัดห้วยกรวด

ตำบลสนามแจง (Sa nam Chaeng)
วัดเขาวงกฎ
วัดเขาสนามแจง
– วัดเขาสว่างวงษ์
– วัดเขาสาริกา
– วัดคลองสุทธาวาส
– วัดท่าตะโก

วัดในอำเภอบ้านหมี่

patse.jpg

วัดปฐมพานิช

wjklka.jpg

วัดคุ้งท่าเลา

ewqwrwetybtuytru.jpg

วัดห้วยแก้ว

honasw.jpg

วัดพานิชธรรมิการาม

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

watmahason01.jpg

วัดมหาสอน

วัดในอำเภอท่าหลวง

ตำบลท่าหลวง (Tha Luang)
– วัดท่าหลวง
– วัดพุพะเนียง
– วัดลพบุรีวราราม
– วัดศรีสง่าเจริญพร
– วัดสะพานน้ำโจน
– วัดใหม่เทพมงคล

ตำบลแก่งผักกูด (Kaeng Phak Kut)
– วัดเนินทองวนาราม
– วัดปึกธรรม
– วัดศิลาราม
– วัดสุทธาวาส

ตำบลซับจำปา (Sap Cham pa)
– วัดซับจำปา
– วัดทรัพย์เจริญ
– วัดโป่งสวองคีรีวรรณ

ตำบลหนองผักแว่น (Nong Phak Waen)
– วัดเนินสวอง
– วัดหนองกระสังข์
– วัดหนองน้ำใส
– วัดหนองประดู่
– วัดหนองผักแว่น
– วัดหนองหัวช้าง

ตำบลทะเลวังวัด (Tha le Wang Wat)
– วัดทะเลวังวัด
ตำบลหัวลำ (Hua Lam)
– วัดเขาใหญ่สามัคคี
– วัดซับน้อยสามัคคี
– วัดซับยางราษฎร์บำรุง
– วัดถ้ำโบสถ์ญาวาส
– วัดศิริธรรมวนาราม
– วัดหนองแกชฎาทอง
– วัดหนองจาน
– วัดหัวลำ

tund.jpg

วัดท่าหลวง

wetyy.jpg

วัดซับยางราษฎร์บำรุง

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

ท่าหลวง

ตำบลสระโบสถ์ (Sa Bot)
– วัดร่องเพกา
– วัดสระใหญ่
– วัดสว่างอารมณ์

ตำบลมหาโพธิ (Ma ha Phot)
– วัดกระดานเลื่อน
– วัดบ้านคลอง (วัดโพธิ์กลางบ้านคลอง)
– วัดมหาโพธิ์

ตำบลทุ่งท่าช้าง (Thung Tha Chang)
– วัดทุ่งท่าช้าง
ตำบลห้วยใหญ่ (Huai Yai)
– วัดสามแยกมาเจริญ
– วัดอัมพุมัญยาราม (วัดห้วยใหญ่)

ตำบลนิยมชัย (Ni yom Chai)
– วัดซับตะกั่ว
– วัดธรรมวงษ์
– วัดนิยมชัย
– วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม

tch.jpg

วัดทุ่งท่าช้าง

วัดร่องเพกา

10557760_649092498538977_904643846651527

วัดในอำเภอสระโบสถ์

สระโบสถ์

ตำบลโคกเจริญ (Khok Cha roen)
– วัดโคกเจริญ
– วัดดินแดง
– วัดทะเลทอง
– วัดเทพปัญญาราม
– วัดป่าโพธิ์ทอง

ตำบลยางราก (Yang Rak)
– วัดเขาราบกุตราช
– วัดคลองกระชาย
– วัดเนินสวรรค์
– วัดวังตาอินทร์
– วัดวังวัด
– วัดสระเพลง
– วัดสามัคคีประชาราม
– วัดหัวเขาสามัคคี

ตำบลหนองมะค่า (Nong Ma kha)
– วัดเขาขุยสามัคคีธรรม
– วัดลำโป่งเพชร
– วัดหนองมะค่า
– วัดห้วยสาราม
– วัดหินสามบ่อ
– วัดแหลมชนแดน

ตำบลวังทอง (Wang Thong)
– วัดคุ้งตะแบก
– วัดพุกะชัด
– วัดวังทอง
– วัดหนองเป็ด
– วัดหนองระเริง
– วัดห้วยบงเฉลิม

ตำบลโคกแสมสาร (Khok Sa mae San)
– วัดโคกกลุ่ม
– วัดโคกสันคู
– วัดชมภู
– วัดศิริมงคล
– วัดหนองอีเก้ง
– วัดใหม่ไพศาลี

วัดในอำเภอโคกเจริญ

kojaw.jpg

วัดโคกเจริญ

kudas.jpg

วัดเขาราบกุตราช  

puks.jpg

วัดพุกะชัด

โคกเจริญ
ลำสนธิ

วัดในอำเภอลำสนธิ

ตำบลลำสนธิ (Lam Son thi)
– วัดท่าเยี่ยม
– วัดบำรุงศรัทธาธรรม
– วัดลำสนธิ
– วัดหนองนาสามัคคี

ตำบลซับสมบูรณ์ (Sap Som bun)
– วัดเขาดินทอง
– วัดซับสมบูรณ์
– วัดท่าใหญ่สามัคคี
– วัดศิลาอาสน์เจริญธรรม

ตำบลหนองรี (Nong Ri)
– วัดโคกคลีสามัคคี
– วัดจงโก
– วัดด่านโคกคลี
– วัดธรรมมิการาม
– วัดพุทธบูชานิมิตร
– วัดหนองรี

ตำบลกุดตาเพชร (Kut Ta Phet)
– วัดโนนสะอาด
– วัดสำราญสามัคคี
– วัดหนองโกวราราม
– วัดหนองปล้อง
– วัดใหม่กุดตาเพชร

ตำบลเขารวก (Khao Ruak)
– วัดเขาแก้วรัตนวนาราม
– วัดเขารวกสามัคคี
– วัดวังทอง
– วัดใหม่คลองมะนาว

ตำบลเขาน้อย (Khao Noi)
– วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
– วัดคีรีบัววนาราม (วัดถ้ำคูหาสวรรค์)
– วัดบ้านฉางประชานิมิต
– วัดปรางค์น้อย
– วัดป่าชุมชน
– วัดใหม่ศรีตาบัว

sonthi.jpg
weqwwteet.jpg

วัดวัดศิลาอาสน์เจริญธรรม

nonsa.jpg

วัดโนนสะอาด

วัดลำสนธิ

หนองม่วง

วัดในอำเภอหนองม่วง

ตำบลหนองม่วง (Nong Muang)
– วัดเขาวงหนองม่วง
– วัดถ้ำเขากระเจียว
– วัดถ้ำสันติสุข
– วัดบ่อยาง
– วัดร่มจำปาวนาราม
– วัดวาปีอัมพาราม
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดสวนสวรรค์
– วัดใหม่เจริญ

ตำบลบ่อทอง (Bo Thong)
– วัดเขากระทิง
– วัดเขาลำแพน
– วัดโคกขาม
– วัดบ่อทอง
– วัดโพธิ์เงิน
– วัดวงษ์สว่างสามัคคี
– วัดหนองเสมา
– วัดใหม่โสพิมพ์

ตำบลดงดินแดง (Dong Din Daeng)
– วัดโคกกลาง
– วัดดงดินแดง
– วัดธรรมรักษ์นิเวศน์
– วัดบ่อดินสอพอง
– วัดหน่วยประคอง
– วัดหนองเกตุ
– วัดหนองขุด
– วัดหนองคันโซ้
– วัดหนองระเริง
– วัดหนองสำราญ

ตำบลชอนสมบูรณ์ (Chon Som bun)
– วัดคุ้งลาน
– วัดชอนตะเคียน
– วัดเทพปัญญาราม
– วัดศรีรัตนาราม
– วัดหนองกลาง
– วัดหนองกะอ้น
– วัดหนองขามสามัคคี
– วัดหนองไทร
– วัดหนองบุ
– วัดหนองพิกุลทอง
– วัดใหม่ศรีอุดม

ตำบลยางโทน (Yang Thon)
– วัดบ่อเสมา
– วัดยางโทนสามัคคี
– วัดหนองไก่ห้าว
– วัดหนองตะแบก
– วัดหนองตาแดง
– วัดหนองมะกรูด

ตำบลชอนสารเดช (Chon Sa ra det)
– วัดคีรีนาครัตนาราม
– วัดชอนสารเดช
– วัดชอนเหล็กไฟ
– วัดถ้ำสิทธาราม
– วัดสระพม่า

1303216784.jpg

วัดถ้าเขากระเจียว

1512278_951133834914921_2265807821902492

วัดเขากระทิง

noaq.jpg

วัดหนองตาแดง

342q42.jpg

วัดคีรีนาครัตนาราม

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ 

วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ

ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า

เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่าน
ให้เป็นที่รู้จัก  
กรุณาติดต่อ 086-8103413
โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพียง 7500 บาท เท่านั้น
(จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

จัดทำเว็บไซต์วัดในจังหวัดลพบุรี

วัดใดมีความประสงค์ต้องการมีข้อมูล ภาพ ประวัติ  วัตถุมงคล แผนที่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดต่างๆ ของวัด ลงในเว็บไซต์Lopburi.org จำนวน 1 หน้า เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่วัดของท่านให้เป็นที่รู้จัก กรุณาติดต่อ 086-8103413 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 7500 บาท เท่านั้น (จ่ายครั้งเดียวตลอดชีพ)

bottom of page