top of page

โครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี

OTOP นวัตวิถี ลพบุรี
พัฒนาชุมชน จังหวัดลพบุรี

เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่
และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

OTOP  นวัตวิถี” ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต ปั้น“แอ่งเล็ก”แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน สร้างศก.ฐานราก

 

 

โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย  (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป  ซึ่งที่ผ่านมาพัฒนาการของโอทอปที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงประกอบด้วย ช่วงแรกปี 2546-2556 เป็นช่วงหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ - พออยู่ พอกิน ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2557-2560 เป็นช่วงหลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ -อยู่ดี กินดี และปี 2561 เป็นช่วงนวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย -มั่งมี ศรีสุข   โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ “แอ่งเล็ก” ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง...

 

 

โครงการชุมชนท่องเท่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี

VIDEO

แนะนำวีดีโอ ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี

ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี บ้านเขาพระงาม อ. เมืองลพบุรี  จ.ลพบุรี

OTOP นวัตวิถี เป็น 1 ในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิด
รายได้กับชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

ชุมชนท่องเที่ยว

โอทอปนวัตวิถี

แนะนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดลพบุรี

โครงการชุมชนท่องเท่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี

อ.ท่าวุ้ง

อ.โคกสำโรง

อ.บ้านหมี่

อ.ชัยบาดาล

อ.พัฒนานิคม

อ.ท่าหลวง

อ.หนองม่วง

อ.สระโบสถ์

อ.ลำสนธิ

อ.โคกเจริญ

โอทอปนวัตวิถึ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

นวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย -มั่งมี ศรีสุข  เป็นการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ
“แอ่งเล็ก”ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรม
มาผสมผสานกับวิถีของชุมชนซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

Lopburi Travel Guide

รับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์
ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ด้วยทีมงานคุณภาพ  สนใจติดต่อ  086-8103413
ด้วยทีมงานคุณมาก 

#บริการออกแบบแผ่นผับ บริการจัดทำแผ่นผับโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” #ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”#จัดทำป้ายโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี #จัดทำสื่อทุกชนิดโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี #จัดสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, #ทำการประชาสัมพันธ์และตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรับรู้ใหม่ทุกภาคส่วนและเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง #จัดตั้งศูนย์การจัดการและประเมินผล OTOP นวัตวิถี #การจัดสัมมนาย่อยการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” #เผยแพร่ความก้าวหน้าในเรื่อง OTOP นวัตวิถี #ทำการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” #ปรับตัวสู่การพัฒนาในชุมชนท่องเที่ยว“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” #ทำการยกระดับมาตรฐานสินค้าอาหารโอทอป“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” รสไทยแท้,ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ #โอทอปโดยโรงเรียนโอทอป,ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ,#กระตุ้นรณรงค์กลุ่มเป้าหมายเดินทางท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ#ติดตามประเมินผล การให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหา“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

bottom of page