top of page

แนะนำธุรกิจของท่าน

your

brand

บริการ
จัดทำเว็บไซต์ 1 หน้า
ลงในเว็บไซต์ lopburi.org

 

ประเภท ร้านอาหาร

ประเภท โรงแรมที่พัก

ประเภท สินค้าโอทอป

ประเภท ธุรกิจท่องเที่ยว

ประเภท ศูนย์เรียนรู้ชุมชน    

ค่าบริการ 1 ปี
 

3,000 บาท

6,000 บาท

3,500 บาท

6,500 บาท

ฟรี

ค่าบริการตลอดชีพ
 

5,000 บาท

8,000 บาท

5,500 บาท

9,500 บาท

ฟรี

สนใจติดต่อ  086-8103413

bottom of page