top of page

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี     

ททท.ลพบุรี ชวนนักท่องเที่ยว แวะชมตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตชุมชน

วัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้ของ ตำบลโคกตูม โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน พร้อมเชื่อมโยฃแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในบรืเวณใกล้เคียงได้ อาทิ ชมฝูงนกยูงกว่า 100 ตัวในสวนป่าวัดเวฬุวัน เขาจีนแล  ชมทิวทัศน์บรืเวณสันเขื่อน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และสถานทีท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง 
ตลาดชุมชน ฅ.โคกตูม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00ณ บ้านดินมดแดง ต.โคกตูม อ.เมืองจ.ลพบุรี

ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม
ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม
ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม

ฟรี พื้นที่ขายของ
ตลาดชุมชนคนโคกตูม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00
ณ บ้านดินมดแดง ต.โคกตูม อ.เมืองจ.ลพบุรี
ติดต่ออาจารย์ตุ้ย 081 5509697

ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม
ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม
ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม
ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม
ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม

แผนที่ตลาดนัดชุมชน ฅ.โคกตูม

bottom of page