โครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี

เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่
และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

แนะนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี

อ.ท่าวุ้ง

อ.โคกสำโรง

อ.บ้านหมี่

อ.ชัยบาดาล

อ.พัฒนานิคม

อ.ท่าหลวง

อ.หนองม่วง

อ.สระโบสถ์

อ.ลำสนธิ

อ.โคกเจริญ

โอทอปนวัตวิถึ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วง
ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

 

โทรศัพท์ : 036-431724 โทรสาร : 036-431724