top of page

โครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี อำเภอบ้านหมี่

โครงการชุมชนท่องเท่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี

เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่
และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

วีดีโอ โอทอป นวัตวิถี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านห้วยขมิ้น
บ้านบางพึ่ง ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านทราย
ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านสำโรงใหญ่
ม.10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

 

อำเภอบ้านหมี่

           ชาวพวน หรือ ไทยพวน ที่อพยพมาจากเชียงขวางในประเทศลาวมาตั้งภูมิลำเนาในท้องที่อำเภอนี้ได้นำเอาชื่อบ้าน คือ "บ้านหมี่" หรือ "เซ่า" ติดมาด้วย แล้วนำเอาชื่อบ้านมาตั้งหลักแหล่ง คำว่า เซ่า หรือ เซา เป็นภาษาพวนเดิม หมายถึง หยุดหรือพัก ส่วนคำว่า หมี่ นั้นหมายถึง การมัดเส้นไหมเป็นเปลาะ เพื่อให้มีหลากสีสัน เนื่องจากราษฎรในละแวกนั้นมีความถนัดในการทอผ้าชนิดต่าง ๆ เมื่อมาตั้งหลักแหล่งจึงตั้งชื่อบ้านเป็นเครื่องหมายในการประกอบอาชีพว่า "บ้านหมี่"

            อำเภอบ้านหมี่ตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2426 ชื่อเรียกตั้งครั้งแรกว่า อำเภอสนามแจง เนื่องจากตั้งอยู่ที่ริมเขาสนามแจง ต่อมาย้ายไปตั้งอยู่บ้านห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน
ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ตามที่ตั้งว่า อำเภอห้วยแก้ว

            พ.ศ. 2441 มีการสร้างทางรถไฟสายเหนือผ่าน ทางราชการจึงย้ายอำเภอมาสร้างใหม่ที่ตำบลบ้านเซ่า (ตำบลบ้านหมี่ในปัจจุบัน) ได้เปลี่ยนชื่อเรียกอำเภอกลับไปเป็นอำเภอสนามแจงอีก

            พ.ศ. 2457 เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอบ้านเซ่า ตามตำบลที่ตั้ง

            พ.ศ. 2483 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่ออำเภอจากอำเภอบ้านเซ่าเป็น อำเภอบ้านหมี่ มาจนถึงปัจจุบันนี้

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอบ้านหมี่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อ
กับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

            ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์) และอำเภอหนองม่วง

            ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโคกสำโรง

            ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอท่าวุ้ง

            ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภออินทร์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี)

            และอำเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์)
 

อำเภอบ้านหมี่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 22 ตำบล 157 หมู่บ้าน ได้แก่

oooooooooow.jpg
DSC_3376.jpg

1.    ไผ่ใหญ่  (Phai Yai) 
2.    บ้านทราย  (Ban Sai)
3.    บ้านกล้วย  (Ban Kluai) 
4.    ดงพลับ   (Dong Phlap)
5.    บ้านชี   (Ban Chi)
6.    พุคา   (Phu Kha)    
7.    หินปัก   (Hin Pak)
8.    บางพึ่ง   (Bang Phueng) 
9.    หนองทรายขาว  (Nong Sai Khao)
10.    บางกะพี้   (Bang Kaphi)
11.    หนองเต่า   (Nong Tao)

12.    โพนทอง   (Phon Thong)
13.    บางขาม   (Bang Kham)  
14.    ดอนดึง   (Don Dueng)
15.    ชอนม่วง   (Chon Muang)
16.    หนองกระเบียน   (Nong Krabian)
17.    สายห้วยแก้ว   (Sai Huai Kaeo)      
18.    มหาสอน   (Maha Son)
19.    บ้านหมี่   (Ban Mi)
20.    เชียงงา   (Chiang Nga)
21.    หนองเมือง   (Nong Mueang) 
22.    สนามแจง   (Sanam Chaeng) 

DSC_8522.jpg

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่
ถนนเทศบาล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โทร./แฟกซ์ 0 3647 1250
E-mail Address : cddbanmi@gmail.com
www.facebook/cdd.banmi

bottom of page