top of page

สถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

         จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งชุมชนของชนหลายกลุ่มหลายพวก มีทั้งไทย จีน มอญ ไทยพวน
อีสาน ฯลฯ แต่ทุกกลุ่มก็อยู่รวมกันได้อย่างสบงสุข จึงก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี
เฉพาะกลุ่มเฉพาะท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป
ศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสรรค์

พระครูสุเมธาธิบดีเป็นชาวตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ท่านได้สร้างศูนย์ศิลปาชีพประชาสุขสันต์ ที่บ้านกล้วย  เมื่อปี พ.ศ.2535 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีงานทำ ยากจน ให้ได้มีอาชีพเป็นของตนเอง...

อ่านต่อ

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ หรือแห่พระศรีอาริย์ วัดไลย์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานในฤดูน้ำหลาก  ครั้นฝนตกไม่ตามฤดูกลาล ประเพณีชักพระศรีอาริย์จึงได้เปลี่ยนมาจัดงานในฤดูแล้ง คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 

 

ซึ่งเป็นประเพณีแห่พระทางสถลมารค แต่พิธีต่าง ๆ ยังคงอนุรักษ์แบบแผนเดิมไว้
โดยจัดเป็นขบวนแห่อัญเชิญรูปหล่อพระศรีอาริย์ขึ้นประดิษฐานบนตะเฆ่ชนิดไม่มีล้อ ทำเป็นบุษบกมีหลังคาหรือทำเป็นฉัตรกั้นแล้วใช้เชือกขนาดใหญ่สองเส้นผูกเป็นสองแถว และให้ประชาชนทั้งหลายที่มาร่วมขบวนช่วยกันลากไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้

อ่านต่อ

หมู่บ้านดินสอพอง จังหวัดลพบุรี

แหล่งผลิตอยู่ที่ หมู่บ้านหินสองก้อน ่มีการทำดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น แป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน ตกแต่งผิวเครื่องเรือน เป็นต้น

อ่านต่อ

บ้านท่ากระยาง จังหวัดลพบุรี

อยู่ในเขตอ.เมืองลพบุรี หลังวัดตองปุ บ้านท่ากระยาง (หล่อรูปโลหะและดินสอพอง)   เดิมเป็นหมู่บ้านช่างหล่อ มีอาชีพหล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ ต่อมาเริ่มหล่อรูปโลหะอื่นๆเช่น รูปสัตว์ประจำปีนักษัตริย์ รูปหนุมาน ...

อ่านต่อ

ประเพณีชักพระศรีอาริย์ วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี
bottom of page