top of page

ศูนย์การเรียนรู้

จังหวัดลพบุรี

ศูนย์กลางที่ประชาชนทุกคน 
สามารถเข้ามาเรียนรู้ ค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ 
รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์  
เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ

ในการพัฒนาตนเองและชุมชน

ภารกิจของศูนย์เรียนรู้ชุมชน

 

 

จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน เป็นศูนย์รวมของข้อมูล เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.แหล่งน้ำ กลุ่มอาชีพ ฯลฯ รวมทั้งข่าวสาร สาระความรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เท่าทันสถานการณ์โลก

 

รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชน และจัดการให้เป็นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและ เรียนรู้ได้ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ ที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน   เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นำ กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน  เป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างเป็นอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที่มีองค์ความรู้ สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ สามารถเข้าถึงได้

 

 

 

 

 

แนะนำศูนย์เรียนรู้ชุมชน ในจังหวัดลพบุรี

 ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่สุดในภาคกลาง ซึ่งเปิดสอนทุกขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาและการทำบ้านดินให้กับผู้สนใจ  "บ้านดินมดแดง" รับสอนปั้นดินเผา, รับงานปั้นตามแบบ และมีร้านกาแฟสด พร้อม free wifi ด้วย หากใครสนใจไปลองปั้นดิน แวะไปกันได้นะคะ จะเที่ยววันเดียว หรือจะไปพักคืนนึงก็ได้ 

บ้านดินมดแดง  เลขที่ 98/2 หมู่ 5 ตำบลโคกตูม อ.เมือง จ. ลพบุรี  โทรศัพท์. 081 - 5509697 (ตุ้ย - ประดิษฐ์ โรจนพร)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหลายทั้งปวงของศูนย์การเรียนชุมชน ยึดหลักการจัดโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

มีการบูรณาการระหว่างวิถีชีวิต  การทำงาน และการเรียน

ให้สอดรับผสมผสานเป็นเรื่องเดียวกัน
อันนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดลพบุรี

ศูนย์การเรียนรู้
บ้านดินมดแดง

โคกตูม ลพบุรี

ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่สุดในภาคกลาง ซึ่งเปิดสอนทุกขั้นตอนการทำเครื่องปั้นดินเผาและการทำบ้านดินให้กับผู้สนใจ "บ้านดินมดแดง" รับสอนปั้นดินเผา, รับงานปั้นตามแบบ และมีร้านกาแฟสด พร้อม free wifi ด้วย หากใครสนใจไปลองปั้นดิน

เลขที่ 98/2 หมู่ 5 ตำบลโคกตูม อ.เมือง
จ. ลพบุรี 
โทรศัพท์. 081 - 5509697
(ตุ้ย - ประดิษฐ์ โรจนพร)

วัลลภาฟาร์ม 
ฟาร์มสเตย์ ลพบุรี

แฟมิลี่ ฟาร์ม ลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ มาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางประสบการณ์สนุกๆ ที่ไม่เหมือนใคร สอนขี่ม้า จูงม้า ทำไข่เค็มดินสอพอง แปลงนาสาธิต บ้านดินเผา ฯลฯ และผ่อนคลายกับกิจกรรมมากมาย 

เลขที่ 69/9 ม.9 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร 082 717 5633

ข้าวปลอดสารพิษ
บ้านพันจิตร 

เขาพระงาม ลพบุรี

ตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรีกลุ่มวิสาหกิจชุมชุฃนการผลิตข้าวปลอดสารพิษ จดทะเบียนเมื่อ 17 ตุลาคม 2548 โดยมีพันตรี พิจิตร ประคองศรี เป็นประธาน ได้รวบรวมชาวนาในเขตพื้นที่ ตำบลเขาพระงาม จัดตั้งกลุ่มเพื่อผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษ

บ้านสวนขวัญ 
โอทอป บ้านหมี่ ลพบุรี

บางขาม ลพบุรี

จำหน่ายเห็ดสด แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด เห็ด3รส ผักปลอกสารพิษ เครื่องดื่มสมุนไพร ข้าวปลอดสารพิษ ข้าวกล้องงอก สะอาดปลอดภัย ไร้สารพิษ ของดีตำบลมหาสอน บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โทร 084 7751435

ไร่สานฝัน ธารน้ำใส
โอทอป ร้านอาหารคลีน

โคกตูม ลพบุรี

ไร่สานฝัน ธารน้ำใส เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ของ คุณพนมพร บำรุงสุข ตั้งอยู่เลขที่ 452/2 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ปัจจุบันได้การรับรองมาตรฐานการเป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และการรับรองเกษตรอินทรีย์ของสมาพันธ์เกษตร
อนิทร์นานาชาติ

ติดต่อได้ที่ 0892121784 และ 0814312991

ศูนย์งอกงาม ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ 
เมือง ลพบุรี

นิมิตร์ เทียมมงคล กับการเพาะถั่วงอกตัดราก
แบบอินทรีย์ในวงบ่อซีเมนต์ เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีการลงทุนต่ำและคืนทุนได้เร็ว คุณนิมิตร์ เทียมมงคล อยู่บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทร. (036) 613-031 และ (081) 251-8285

bottom of page