top of page

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging สินค้าโอทอป
เพื่อพัฒนาสินค้าเข้าสู่ตลาด

การออกแบบฉลากสินค้าโอทอปเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP
เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนั้น ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค จึงทำให้ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ของแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะมีผู้ประกอบการ บางรายที่ยังมองข้ามความสำ คัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงส่งผลต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ทำ ให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวนี้เสียโอกาสทางการตลาด ไปไม่น้อย ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จึงต้องหันมาให้ความสำคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสียหายและเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้ง ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

บรรจุภัณฑ์ สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ต้องมีการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยองค์ประกอบหลักของ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของ บรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผลิตภัณฑ์ ตราผลิตภัณฑ์ รายละเอียด ของผลิตภัณฑ์ รูปภาพ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ปริมาตร หรือปริมาณ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย รายละเอียด ตามข้อบังคับกฎหมาย เช่น วันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ เป็นต้น ประกอบกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องคำ นึงถึง วัตถุประสงค์ในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสร้างความปลอดภัยและรักษาคุณภาพ ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยต้องบ่งชี้ถึงคุณลักษณะของสินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความจดจำ และดึงดูดความสนใจให้เข้าถึง ความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

 

และในขั้นต้นนั้นเป็นสิ่งที่สำ คัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ต้องมีการวางแผนในการออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์ด้วยหลัก 5W2H เพื่อการ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ดีดังต่อไปนี้

1. ทำ ไม (Why) ปัจจัยหรือเหตุผลอะไรที่ทำ ให้ต้อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้เห็นถึง ความสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

2. ใคร (Who) ผู้ประกอบการต้องทราบว่าจะออกแบบ ณ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนั้น ได้รับความสนใจจากผู้บริโภค จึงทำให้ผู้ประกอบการชุมชนหลายรายเข้ามาแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นไปในทิศทางของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ของแต่ละท้องถิ่นให้มีคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในทิศทางที่ดีขึ้น อาจจะมีผู้ประกอบการ บางรายที่ยังมองข้ามความสำคัญของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จึงส่งผลต่อคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังไม่สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้เท่าที่ควร ทำ ให้กลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวนี้เสียโอกาสทางการตลาด ไปไม่น้อย ดังนั้นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP จึงต้องหันมาให้ความสำ คัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ สามารถคุ้มครองป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เสียหายและเพิ่มคุณค่าทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้ง ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาบรรจุภัณฑ์นี้เพื่อใคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการกำ หนดกลุ่ม เป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการที่ มีคุณภาพ

3. ที่ไหน (Where) สถานที่จัดจำ หน่ายผลิตภัณฑ์นั้น อยู่ที่ใด มีการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะ สมและครอบคลุมถึงความต้องการของผู้บริโภคในสถานที่ ดังกล่าวนั้นหรือไม่

4. อะไร (What) ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตระหนักว่า ตนเองกำ ลังออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ อะไร รูปแบบบรรจุภัณฑ์นั้นมีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่

5. เมื่อไหร่ (When) การออกแบบและพัฒนาต้อง เหมาะสมกับช่วงเวลาและกาลเทศะ ว่าเป็นช่วงเวลาใด เทศกาลไหน

6. อย่างไร (How) บรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบและพัฒนา ขึ้นมานั้นตอบสนองการใช้งานอย่างไร และมีวิธีการใช้งานที่ ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ และใช้งานอย่างไร

7. เท่าไหร่ (How much) ผู้ประกอบการต้องรู้ราคา ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เป็นจำ นวนเงินเท่าไร เพื่อทำ ให้สามารถประเมินมูลค่า ของบรรจุภัณฑ์แล้วนำ ไปกำหนดราคาในการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได

บริการดีดี! สำหรับผู้ผลิตสินค้าโอทอป
รับออกแบบผลิตภัณฑ์โอทอป ,รับออกแบบห่อบรรจุสินค้าโอทอป, ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป, พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป
ออกแบบกล่องสินค้าโอทอป, รับทำเว็บจำหน่ายสินค้าโอทอป, ออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป
ด้วยทีมงานมืออาชีพ  สนใจติดต่อ 0868103413

bag.jpg

โบรชัวร์ บ้านสวนขวัญ จ.ลพบุรี

ฉลากบรรจุกาแฟดอยปุย จ.เชียงใหม่

ฉลากน้ำดื่ม ตราแกรนูล่าร์หมีคู่

ฉลากสินค้า ผลไม้อบแห้ง และอาหารทะเลอบแห้ง ส่งออกประเทศสิงคโปร์

bottom of page