top of page
sk2562.png
songkran62.png

สภ.ต.เพนียด ตั้งอยู่เลขที่ 160 ม.7 ถ.สุรนารายณ์ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.ลพบุรี อยู่ห่างจาก จว.ลพบุรี ประมาณ  45  กม.


ประวัติสถานี
            สภ.ต.เพนียด ปลูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2509 มีเนื้อท 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
           19 ธันวาคม พ.ศ.2511 ได้รับการยกฐานะเป็น สภ.ต.เพนียด มีนายตำรวจชั้นประทวนเป็นหัวหน้าสถานี
           1 มกราคม พ.ศ. 2532 ไดรับการยกฐานะมีอำนาจสอบสวนเอง มีสารวัตรเป็นหนัวหน้าสถานี
           10 สิงหาคม พ.ศ.2545 ได้รับการยกฐานะให้มี รองผู้กำกับการเป็นหัวหน้าสถานี


เขตการปกครอง
สภ.ต.เพนียด มีเขตการปกครองจำนวน 4 ตำบล 50 หมู่่บ้าน มีพื้นที่ 416.133 ตร.กม. ดังนี้  


            ตำบลเพนียด        มี        10     หมู่บ้าน  (184.000 ตร.กม.)
            ตำบลสะแกราบ    มี        15     หมู่บ้าน  (  63.045 ตร.กม.)
            ตำบลวังเพลิง       มี        13     หมู่บ้าน  (  95.045 ตร.กม.)
            ตำบลดงมะรุม      มี        12     หมู่บ้าน  (  74.043 ตร.กม.) 
มีประชากรตามองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง  4  ตำบล  จำนวนทั้งสิ้น  27,146  คน


ด้านการศึกษา 
มีสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  3  แห่ง       


           วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
           วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่  2
           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตลพบุรี
           มีโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  16  แห่ง


ผลงานดีเด่น
            พ.ศ.2536 ชนะเลิศสถานีตำรวจบริการดีเด่น  จากกรมตำรวจ
            พ.ศ.2539 การประเมินผล สถานีที่ปกิบัติตามโครงการ โรงพักของเรา 
                          ได้รับอันดับที่  1   ของจังหวัดลพบุรี
            พ.ศ.2541 เป็นสถานีตำรวจที่จัดสายตรวจดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
            พ.ศ.2542 เป็นสถานีตำรวจที่ชนะเลิศการฝึกดีเด่น  ของ  ภ.1
            พ.ศ.2543 ได้รับการประเมินให้เป็นสถานีตำรวจดีเด่น  ในด้านที่จัดสายตรวจดีเด่น

_1__1.PNG

รับเรื่องราวร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนเบาะแสการทุจริต  โทร..036-653119 หรือ ตู้ ปณ 15120  ม.7 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จว.ลพบุร  ีเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ประชาชนสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาของ สภ.เพนียด โดยตรง

กิจกรรม สถานีตำรวจภูธรเพนียด
สภ.เพนียด อ.โคกสำโรง
แผนที่สถานีตำรวจภูธรเพนียด
สภ.เพนียด อ.โคกสำโรง
hw.jpg
dphw.jpg
policetv.jpg
bottom of page