top of page

ลุ่มน้าสำคัญ 2 ลุ่มน้ำที่ครอบคลุมจังหวัดลพบุรีคือ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก โดยมี พื้นที่ 1.815 ล้านไร่ และ 2.059 ล้านไร่ ตามลำดับนอกจากนี้ยังมีโครงการชลประทานและทรัพยากร แหล่งน้ าที่สำคัญมากมายหลายแห่ง

แม่น้ำสำคัญในจังหวัดลพบุรี

แม่น้ำบางขาม  จังหวัดลพบุรี

แม่น้ำบางขาม  จังหวัดลพบุรี

แม่น้ำบางขาม เป็นแม่น้ำสายสั้นระยะทางเพียง 25 กิโลเมตร เกิดจากการรวมตัวของน้ำตามทุ่งนา คู คลอง ต่างๆ ไหลมารวมกับที่โค้งท่าเรืออำเภอบ้านหมี่ หลังจากนั้นก็ไหลไปสู่ทุ่งท่าวุ้ง ทำให้พื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่านมีความอุดมสมบูรณ์ตลอดเส้นทาง และในหลายพื้นที่มีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ เช่นที่ประตูท่าช้าง ท่าโขลง ประตูบางลี ตอนนี้ก็เสร็จแล้ว คิดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำให้ชาวนาได้ไปทำนากัน ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวนาครับ

แม่น้ำลพบุรี  จังหวัดลพบุรี

ีเป็นแม่น้ำที่แยกสาขาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีไหล ผ่านจังหวัดลพบุรี บริเวณอำเภอท่าวุ้งและอำเภอเมืองลพบุรี มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยาแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากจะมีความสำคัญต่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะ การทำนาแล้ว ยังมีความสำคัญในการคมนาคมขนส่งทางน้ำในท้องถิ่นอีกด้วย แม่น้ำลพบุรีช่วงที่ไหลผ่าน จังหวัดลพบุรีมีความยาวประมาณ 45 ก.ม.

แม่น้ำลพบุรี   จังหวัดลพบุรี
แม่น้ำป่าสัก จังหวัดลพบุรี

แม่น้ำป่าสัก  จังหวัดลพบุรี

ไหลจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ แล้วไหลผ่านจังหวัด ลพบุรีในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม ผ่านจังหวัดสระบุรีและจังหวัด พระนครศรีอยุธยา แล้วไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะแคบและเรียวยาวคล้ายขนนก มีความยาว 573 ก.ม. พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 14,520 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำสายนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในพื้นที่ การเกษตรด้านตะวันออกของจังหวัดลพบุรี

ลำธารลำสนธิ

เป็นลำธารไหลผ่านเขตอำเภอลำสนธิและไหลลงสู่แม่น้่ำป่าสักในเขตอำเภอ ชัยบาดาล ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอชัยบาดาล ต่อกับอำเภอศรีเทพ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทิศทางการไหลมาตามแนวเหนือใต้จนถึงละติจูดประมาณ 15 องศา 15 ลิปดาเหนือ บรรจบกับลำน้ าพญา กลาง ซึ่งไหลจากเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีขึ้นมาทางเหนือจากบริเวณบรรจบดังกล่าว ลำสนธิ จะเปลี่ยนทิศทางการไหลไปตามแนวตะวันตก - ตะวันออก ลงสู่แม่น้ าป่าสัก ในเขตตำบลบัวชุม อำเภอชัย บาดาล รวมความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร

อ่างเก็บน้ำสำคัญ ในจังหวัดลพบุรี

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน

 

เป็นอ่างเก็บน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เส้นทางการเดินทาง มาตามถนนสายสระบุรี - หล่มสักเป็นแหล่งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ของกรมชลประทาน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก

 

อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก ได้ชื่อว่าเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง อยู่ในเขตตำบลนิคมสร้างตนเอง อ่างซับเหล็กเป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีมาแต่โบราณ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดให้ช่างชาวฝรั่งเศสและชาวอิตาเลียนเป็นผู้วางท่อส่งน้ำจากอ่างซับเหล็กนำมาใช้ในเขตพระราชฐานอ่างซับเหล็กมีเนื้อที่ประมาณ 1,760 ไร่  

bottom of page