top of page

โครงการชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี

โครงการชุมชนท่องเท่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี

เป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่
และการเชื่อมโยง OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวชุมชน
โดยมีแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

OTOP  นวัตวิถี” ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต ปั้น“แอ่งเล็ก”แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน สร้างศก.ฐานราก

 

 

โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ สร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานรากและเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย  (Happiness Oriented) พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป  ซึ่งที่ผ่านมาพัฒนาการของโอทอปที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจฐานรากนั้นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงประกอบด้วย ช่วงแรกปี 2546-2556 เป็นช่วงหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ - พออยู่ พอกิน ช่วงที่ 2 ระหว่างปี 2557-2560 เป็นช่วงหลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ -อยู่ดี กินดี และปี 2561 เป็นช่วงนวัตวิถี ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย -มั่งมี ศรีสุข   โดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้งเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านหรือ “แอ่งเล็ก” ที่มีอัตลักษณ์ และช่วยกันยกระดับสินค้าโดยนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีของชุมชนอย่างน้อย 1 หมู่บ้านต่อสินค้า 10 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ชุมชนมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง...

 

 

โครงการชุมชนท่องเท่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี

แนะนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ในจังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดลพบุรี

โครงการชุมชนท่องเท่ยว OTOP นวัตวิถี ลพบุรี

อ.เมืองลพบุรี

อ.ท่าวุ้ง

อ.โคกสำโรง

อ.บ้านหมี่

อ.ชัยบาดาล

อ.พัฒนานิคม

อ.ท่าหลวง

อ.หนองม่วง

อ.สระโบสถ์

อ.ลำสนธิ

อ.โคกเจริญ

โอทอปนวัตวิถึ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
โอทอปนวัตวิถึ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิ
ที่ว่าการอำเภอลำสนธิ ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ : 036-793460, โทรสาร : 036-793460

bottom of page