เชิงประวัติศาสตร์

สถานที่ท่องเที่ จังหวัดลพบุรี

วัดสำคัญ

รู้จักกับโบราณสถานสำคัญมากมาย รอบๆตัวคุณ 

แหล่งชุมชนโบราณ

แหล่งชุมชนโบราณที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจ

บุคคลสำคัญ

รู้จักกับบุคคลสำคัญๆ

ของจังหวัดลพบุรี

 พื้นที่ของจังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เป็นศิลปะเขมรสมัยบายนอายุราว พุทธศตวรรษที่ ๑๘ และมีศาลพระกาฬ
ซึ่งเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน

กรมศิลปกร สนับสนุนข้อมูล

วัดนครโกษา ลพบุรี
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
บ้านวิชาเยนทร์ หรือ บ้านหลวงรับราชทูต
พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี

วัดสันเปาโล

     พระที่นังไกรสรสีหราช

ศาลพระกาฬ

พระปรางค์นางผมหอม