top of page
logo999.png

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

วัดบ่อเงินเจริญสุข

ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

วัดบ่อเงินเจริญสุข
วัดบ่อเงิน+เจริญสุข

วัดบ่อเงินเจริญสุข  (เดิมเรียกว่า  วัดท่าล่อ)  เป็นวัดราษฎร์  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕ หมู่  ๑๓  ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๑๘  ไร่  ๑  งาน  ๙๑  ตารางวา  
สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ  วันที่  ๑๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๑๖  โดยมีโฉนดอยู่  ๒ โฉนด  มีหมายเลขโฉนดเรียงลำดับต่อไปนี้

๑.    โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๑๔๙
๒.    โฉนดที่ดินเลขที่  ๑๑๕๘๔

ครั้งแรกวัดบ่อเงินเจริญสุขนั้น  (ชื่อวัดท่าล่อ)  โดยมี “หลวงพ่อหลง  ฐิตธมฺโม”  ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดบ่อเงินเจริญสุข  ท่านได้มาบุกเบิกก่อสร้างวัดนี้ขึ้นในนาม  “วัดท่าล่อ”   ที่ท่านตั้งชื่อว่าวัดท่าล่อ  เพราะสาเหตุมาจาก  ที่ตั้งวัดใกล้กับถนนหนทางสันจรไปมาได้สะดวกจึงได้ชื่อว่าวัดท่าล่อ  และท่านได้สร้างกุฏิสงฆ์ก่อนอันดับแรก  (ปัจจุบันได้ทำการรื้อไปแล้ว)  โดยที่ท่านเป็นคนลงมือสร้างเอง  การทำอิฐท่านก็ทำเองทั้งหมด  ต่อสร้างนั้นก็ได้สร้างศาลาการเปรียญ  (หลังเก่า)

ต่อมาในสมัย  “หลวงพ่อโก๋  ฐาวโร”  ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่  ๒  ของวัดบ่อเงินเจริญสุข  ท่านได้มาเปลี่ยนจากชื่อวัดท่าล่อ  มาเป็น  “วัดบ่อเงินเจริญสุข”  ต่อมา ท่านได้สร้างอุโบสถขึ้นอีกหนึ่งหลัง

ต่อมาสมัย  “หลวงพ่อบุญธรรม  จณฺทวณฺโณ”  หรือ (พระครูสุจิณธรรมวัฒน์)  ท่านเป็นเจ้าอาวาสรูปที่  ๓  ของวัดบ่อเงินเจริญสุข  ท่านเป็นผู้ก่อสร้างหลายอย่างด้วยกันในสมัยท่าน  ได้แก่  กุฏิสงฆ์  หอสวดมนต์  ฌาปนสถาน (เมรุ)   หอกระจายข่าว  ศาลาการเปรียญ  ตลอดจนถึงกำแพงวัดและซุ้มประตู  และท่านยังได้สร้างโรงเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่  ๑  -  ๖          

 

อาณาเขต 

 

ทิศเหนือยาว  ๑๔๙  เมตร  ติดกับที่ดินชาวบ้าน

ทิศใต้ยาว  ๑๘๕  เมตร  ติดกับที่ดินชาวบ้าน

ทิศตะวันออกยาว  ๑๘๐  เมตร  ติดกับถนนพัฒนาจังหวัด

ทิศตะวันตกยาว  ๑๖๘  เมตร  ติดกับคลองชลประทาน

สร้างศาลาการเปรียญไม้สัก
สร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๗๔

พื้นที่ตั้งวัด  เป็นที่ราบลุ่มมีรั้วกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กทุกทิศ  และอาคารเสนาสนะมีดังต่อไปนี้

 

อุโบสถ 
สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๔๘๓  ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗  คณะสงฆ์ทำสังฆกรรมผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่  ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๔๘๐

ศาลาการเปรียญ
สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๔  ความกว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  โครงสร้างเป็นอาคารไม้  (หลังเก่า)

ฌาปนสถาน 
สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๒  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

หอสวดมนต์ 
สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ความกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  เป็นอาคารไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  ชั้น

กุฏิสงฆ์  สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐-๒๕๓๑  จำนวน  ๘  หลัง  ความกว้าง  ๙  เมตร  ยาว  ๖  เมตร  (โดยประมาณ)  เป็นอาคารไม้ผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  ชั้น

๑๑

 

ศาลาการเปรียญ
สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ความกว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๕๒  เมตร  เป็นโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (หลังใหม่)

ศาลาเอนนกประสงค์  (หลังเก่า) 
สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  (ไม่ทราบ)    ความกว้างและความยาว (ไม่ทราบ)  โครงสร้างไม้  จำนวน  ๑  หลัง

ศาลาเอนกประสงค์  (หลังใหม่) 
สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ความกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  ๒  หลัง  (ข้างเมรุ)  นายปรีชา  ทองชื่น  สร้างถวายวัดบ่อเงินเจริญสุข

ภาพถ่ายวัดบ่อเงินเจริญสุข 
ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

ความเป็นมาของชื่อวัดบ่อเงินเจริญสุข

           

ที่ตั้งชื่อว่า  วัดบ่อเงิน  ก็หมายถึง  พื้นที่ตั้งวัดนั้นอยู่ในเขตหมู่บ้านบ่อเงินจึงได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้าน  และต่อมาภายหลังได้เพิ่มคำว่า  “เจริญสุข”  ก็เพราะว่าวัดนี้มีบ่อน้ำเป็นที่อาศัยอุปโภคบริโภคของพระภิกษุสามเณร  และได้อยู่ประพฤติธรรมอย่างมีความสุขสะดวกสบายตามสมควรจึงได้เรียกเพิ่มเติมคำว่า  เจริญสุข  และจึงเป็นที่มาของชื่อวัดมาจนทุกวันนี้

 

ผู้สร้างวัดบ่อเงิน  นายหยัด  นางบุญมา  ไทวงศา  และนางช่วง หอมทรัพย์  ผู้บริจาคที่ดินและดำเนินการสร้างวัดบ่อเงินเจริญสุข 

 สถิติการจำพรรษาของภพระภิกษุสามเณรแต่ละปี  มีพระภิกษุ  -  สามเณร  จำพรรษาปีละประมาณ  ๑๕  -๒๐  รูป  (อดีต)  ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาปีละประมาณ  ๑๐  -  ๑๕  และมีการเปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมจนถึงปัจจุบัน 

เมื่อปีพ.ศ.  ๒๔๗๕  ได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในวัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑๓  ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี
ตอนแรกได้เริ่มสร้างเพียงอาคารไม้ชั้นเดียว  ต่อมาได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีกเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒  ชั้น  มีการเปิดสอน

ตั้งแต่อนุบาลปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  แล้วต่อมาได้ยกโรงเรียนให้กับราชการเป็นผู้บริหาร  ปัจจุบันมีนักเรียนเข้ารับการศึกษา  ๑๓๐  คน  โดยประมาณ

DSC_4215.JPG
DSC_4234.JPG
พระครูโสภณกิตติธำรง (วิโรจน์)

ประวัติพระครูโสภณกิตติธำรง (วิโรจน์)

การศึกษา
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดบ่อเงินเจริญสุข


สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูโสภณกิตติธำรง

ทำเนียบเจ้าอาวาส  วัดบ่อเงินเจริญสุข

มีเจ้าอาวาสมาแล้ว  ๖  รูป (รวมทั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาส)

011111.jpg

รูปที่  ๑ 
พระอธิการหลง
เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี 
พ.ศ.  ๒๔๖๑  -  ๒๔๗๐ 
เป็นเวลา  ๙  พรรษา

แผนที่วัดบ่อเงินเจริญสุข 
ตำบลโพธิ์เก้าต้น  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี

วัดบ่อเงินเจริญสุข 
หมู่ 13 ต. โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี
Muang Lopburi, Lop Buri, Thailand

bottom of page