top of page
text-mahason.png
logo999.png

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
สนับสนุนข้อมูล

วัดมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

วัดมหาสอน
วัดมหาสอน

วัดมหาสอน ตั้งอยู่เลขที่ 47 บ้านมหาสอน หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 
มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 26 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา  พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ริมแม่น้ำบางขาม สมัยก่อนวัดถูกน้ำท่วมเป็นประจำ 

อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ กว้าง 4 เมตร ยาว  เมตร สร้างเมื่อปี 2511  ศาลาการเปรียญ กว้าง 11.5 เมตร ยาว 23.5 เมตร สร้างเมื่อปี 2493 เป็นอาคารไม้ มีหอสวดมนต์เก่าที่สร้างในปี 2485 มีกุฎิสงฆ์ 3 หลัง สำหรับปูชนียวัตถุ มีประประธานในอุโบสถ ขนาดพระเพลา กว้าง3ศอก 1 คืนเศษ

วัดมหาสอนสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2408 ชาวบ้านในตำบลร่วมกันสร้าง  โดยมีหลวงพ่อเดช มาอยู่ปกครองวัด
เป็นรูปแรก  ได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะสืบมา  ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2509
เขตวิสุงคามสีมากว้าง 26 เมตร ยาว36 เมตร มีภิกษุจำพรรษา 13 รูป

ทางวัดมหาสอนได้มีการเปิดสอนปริยัติธรรม พ.ศ. 2470 มีโรงเรียนประถมศีกษาของทางราชการ ก่อตั้งอยู่ในวัดนี้ด้วบ 
แต่เดิมอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่ทำการสอนพระปริยัติธรรม เริ่มมาตั้งแต่ปี 2460 และยังมีสถานีอนามัย
โรงเรียนประถมศีกษาประจำตำบลมหาสอน ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดมหาสอนอีกด้วย

วัดมหาสอน
โรงเรียนวัดมหาสอน

วัดมหาสอนเป็นวัดเก่าแก่ริมน้ำบางขาม  มีชุมชนขนาดใหญ่ขนาบทั้งสองข้าง ขนาดเศรษฐกิจของชุมชนนี้ใหญ่ และมีฐานะมาแต่เก่าก่อน จะเรียกชาวบ้านแถวนี้ว่าเป็นเศรษฐีที่ดินก็ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนจากความจริงนัก ลูกหลานของคนบ้านนี้
มีการศึกษาที่ดีเกือบทั้งหมด

พระครูสุตคุณากร
เจ้าอาวาสวัดมหาสอน
เจ้าคณะตำบลมหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

ประวัติพระครูสุตคุณากร

เกิด    ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา    ๓๐
วัด    วัดมหาสอน


การศึกษา
เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

 

ตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดมหาสอน
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่


สมณศักดิ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร
เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก

ลำดับเจ้าอาวาสวัดมหาสอน

1.หลวงพ่อเดช  พ.ศ. 2408-2438
2.หลวงพ่อชม  พ.ศ. 2538-2445
3.หลวงพ่อง้วน  พ.ศ. 2445 - 2456
4.หลวงพ่อเคลือบ จนทสโร  พ.ศ. 2456 - 2462
5.หลวงพ่อชิน สรโณ  พ.ศ. 2456 - 2497
6.พระอธิการเจริญ วณณลีโล พ.ศ. 2497-2506
7.พระครูชิโนวาทธาดา  พ.ศ. 2507-2551
8.พระครูสุตคุณากร พ.ศ.2551 - ปัจุบัน

วัดมหาสอน
47 หมู่ที่ 5 วัดมหาสอน ตำบลมหาสอน
อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 15110

bottom of page