top of page

Wat

Choeng Tha

logo999.png

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
สนับสนุนข้อมูล

วัดเชิงท่า

จังหวัดลพบุรี

วัดเชิงท่า ลพบุรี

วัดเชิงท่า ตั้งอยู่ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีด้านตะวันออกวัดนี้เดิมชื่อว่า วัดท่าเกวียน

ด้วยเป็นท่าของเกวียนลำเลียงสินค้าขนลงมาที่ท่าน้ำในบริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนที่จะลำเลียงลงเรือส่งไปยังที่อื่นๆ
พื้นที่ของวัดเชิงท่าตั้งขวางหน้าพระราชวัง "พระนารายณ์ราชนิเวศน์" ด้านที่หันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีเกือบครึ่งด้าน

จึงชวนให้สันนิษฐานว่า วัดเชิงท่าน่าจะสร้างก่อนพระราชวัง ข้อมูลประวัติศาสตร์ระบุว่า พระราชวัง "พระนารายณ์ราชนิเวศน์"

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 ฉะนั้นวัดเชิงท่าก็ควรจะสร้างขึ้นก่อนหน้านั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ใกล้เคียงกับพุทธศักราชนั้น

วัดเชิงท่าจึงมีอายุนานไม่น้อยกว่า 300 ปี

วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี

พระอุโบสถหันไปทางทิศเหนือ (หันขวางตะวัน) ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมเนียมในการสร้างสถาปัตยกรรมไทยที่นิยมสร้างอุโบสถหันไปทางทิศเหนือเป็นความนิยมกันในสถาปัตยกรรมมอญ จึงเชื่อกันว่าวัดนี้สร้างขึ้นโดยความดำริของชาวมอญในเมืองลพบุรีแต่เดิม
อาคารสำคัญๆ ในวัดเชิงท่าสร้างขึ้นในสองสมัยที่สำคัญคือ สมัยอยุธยาตอนปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 23 )
และสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว-รัชกาลปัจจุบัน) กล่าวคือ


          - สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้แก่พระอุโบสถพระเจดีย์ประธานของวัด (หลังพระอุโบสถ)
          - สมัยรัตนโกสินทร์ ได้แก่ กุฏิสงฆ์เป็นแบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสภา 


หอระฆัง ศาลาการเปรียญและพิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์      อาคารหลายหลังในวัดเชิงท่าทรงคุณค่าในระดับชาติ กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2531 ได้แก่ พระอุโบสถทรงรามัญขนาดใหญ่ พระเจดีย์ ตึกโบราณทรงเก๋งจีน หอระฆังแบบซุ้มปรางค์ฟันมะเฟือง ยอดนพศูรย์ ศาลตรีมุข ซึ่งมีร่องรอยการแกะสลักไม้ประดับหน้าบันสวยงามวิจิตรยิ่งนัก นอกจากนี้ยังมีภาพสีวิจิตรชุดพระเจ้าสิบชาติเขียนติดไว้ที่หอสวดมนต์อีกด้วย อาคารโวทานธรรมสภาวัดเชิงท่าจึงเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแห่งหนึ่งที่เชิดหน้าชูตา สร้างความงามสง่าทางวัฒนธรรมให้กับจังหวัดลพบุรี ทำเนียบนามเจ้าอาวาสวัดเชิงท่า

วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี
วัดเชิงท่า ลพบุรี

หลักฐานโบราณวัตถุสถานในวัดเชิงท่านั้นระบุได้ว่ามีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 300 ปีก่อน แต่ทำเนียบนามเจ้าอาวาสวัดเชิงท่านั้นสืบสาวได้ไกลราวถึงหนึ่งร้อยปีเท่านั้น เจ้าอาวาสบางรูปทราบเพียงชื่อก็มีกล่าวคือ

1. พระอุปัชฌาย์คล้าย
2. พระครูโวทานสมณคุต (รุ่ง)
3. พระอธิการกราน
4. พระภิกษุพิณ สุภัทโท
5. พระภิกษุถม ธฺมทีโป (พระครูโสภณธรรมรัต) 
6. พระครูโสภณธรรมรัต

วัดเชิงท่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ ได้แก่ พระอุโบสถ

พระเจดีย์ประธานของวัด กุฏิสงฆ์แบบตึกสองชั้นทรงเก๋งจีน ศาลาตรีมุข อาคารโวทานธรรมสถาน

หอระฆังและศาลาการเปรียญ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรมที่ทรงคุณค่าและสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

bottom of page