top of page

National Park

LOPBURI

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดลพบุรี

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์

ตั้งอยู่ในท้องที่บางส่วนของ ตำบลซับตะเคียน ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลบัวชุม และตำบลนาโสม มีเนื้อที่ประมาณ 8,440 ไร่

ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ เป็นเทือกเขาหินปูน มีลักษณะสูงชันยาวทอดตัวไปตามแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้

มีถ้ำและหน้าผาจำนวนมาก มีที่ราบในหุบเขา 2 แห่ง และที่ราบบนเขา 1 แห่ง มีแหล่งน้ำซับกระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นป่าต้นน้ำที่มีความสำคัญมาก 
 

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา

 ป่าซับลังกา ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2502) มีเนื้อที่ประมาณ 398.38    
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 248,987 ไร่ ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกราษฎรเข้าบุกรุกแผ้วถางครอบครองพื้นที่ รวมทั้งมีการลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้    ล่าสัตว์ป่า และเก็บหาของป่าเป็นจำนวนมาก ทำให้ป่าสงวนแห่งชาติผืนนี้เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว และมีราษฎรเข้าครอบครองพื้นที่เป็นที่ราบเกือบ   ทั้งหมด จนถึงปี พ.ศ. 2528 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี
bottom of page