top of page

SUBLUNGKA WILDLIFE SANCTUARY THAILAND

วีดีโอแนะนำ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เลียงผา หรือ เยียงผา หรือ โครำ

เป็นสกุลของสัตว์กีบคู่สกุลหนึ่ง ในวงศ์ Bovidae

วงศ์เดียวกับแพะและแกะ

ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capricornis

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลำสนธิ และตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 96,875 ไร่ ป่าซับลังกาเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ล้อมด้วยเทือกเขาพังเพยและเทือกเขารวก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 140 – 846 เมตร ถือเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรีที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา

         ป่าซับลังกา เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก จึงเป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรี ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยป่าหลายชนิด มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าอันสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะเลียงผาซึ่งเป็น   สัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่อรักษาป่าไม้และสัตว์ป่าให้ป่าผืนนี้คงอยู่ตลอดไป และได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าซับลังกาเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา    ฉบับพิเศษ หน้า 13 เล่ม 103 ตอนที่ 235 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จึงมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1    มกราคม พ.ศ. 2530   

 

ที่ตั้งและอาณาเขต 


                  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลลำสนธิ และตำบลกุดตาเพชร  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่   
  ประมาณ 155 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 96,875 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้   
                            ทิศเหนือ           จดเขตท้องที่อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ   
                            ทิศใต้                จดเขตหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร  อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี    
                            ทิศตะวันออก     จดเขตท้องที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ   
                            ทิศตะวันตก       จดเขตท้องที่อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   
                  

 

ลักษณะภูมิประเทศ 


                    เป็นที่ราบอยู่ในหุบเขา ล้อมด้วยเทือกเขาเป็นรูปก้ามปู ด้านทิศตะวันออกถูกกั้นด้วยเทือกเขาพังเหย  ด้านทิศตะวันตากถูกกั้นด้วยเทือกเขารวก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 140 - 846 เมตร ในเทือกเขาทั้งหมดประกอบด้วยยอดเขา คือ เขาเรดาร์ เขาทหาร เขาพังเหย เขาซับ    หวาย เขานกกก เขาน้ำดั้น เขาผาผึ้ง เขาผาแดง เขาไม้รวก เขาถ้ำพระ เขาผาไม้แก้ว เขาตะโก เขาอ้ายจัน และยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาพังเหย สูง   จากระดับน้ำทะเล 846 เมตร จึงเป็นป่าต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยพริก ห้วยกุดตาเพชร ห้วยหินลาว ห้วยสีดา ห้วยประดู่ ห้วยท่าแจง    ห้วยใหญ่ ห้วยวังจัน ห้วยวังอิน ห้วยยาง ห้วยพลู ห้วยหนองกระโดน และห้วยลำสนธิ รวมกันเป็นลำสนธิ ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอชัยบาดาล   ความสำคัญของพื้นที่   
                    เนื่องจากป่าซับลังกา เป็นป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดลพบุรีที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นป่าต้นน้ำลำสนธิ เป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า ต้องรักษาไว้เพื่อรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ ประเภทของแหล่งธรรมชาติที่น่าสนใจ   
                    1. ประเภทถ้ำ ได้แก่ ถ้ำพระนอก , ถ้ำสมุยกุย , ถ้ำสีดา , ถ้ำผาไม้แก้ว , ถ้ำผาผึ้ง และถ้ำผานกกก   
                    2. ประเภทหน้าผา ได้แก่ หน้าผาไม้แก้ว หน้าผาแดง หน้าผานกกก หน้าผาน้ำย้อย หน้าผาโนนสวรรค์และหน้าผาสุดแผ่นดิน   
                    3. ประเภทน้ำตก ได้แก่ น้ำตกผาผึ้ง น้ำตกสามสวย ได้ไหลรวมกันเป็นห้วยลำสนธิลงแม่น้ำป่าสัก ที่บ้านบัวชุม อ.ชัยบาดาล  เป็นป่า อาทิ น้ำหยดแรกป้อน เขื่อนป่าสักฯ   
                    4. ประเภทป่า ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น ป่าหญ้า และป่าไผ่   
  เส้นทางเดินป่า มี 2 เส้นทาง   
                        1. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยพริก - น้ำตกผาผึ้ง เหมาะสำหรับการเดินป่า ได้สัมผัสธรรมชาติที่หลากหลายตลอดเส้นทาง ชมความงามของลำห้วยพริก , น้ำตกผาผึ้งและถ้ำผาผึ้ง ปีนเขาอีกเล็กน้อย ก็จะพบเทือกเขาจันทร์ ระยะทางไป - กลับ3,200 เมตร   
                        2. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติห้วยประดู่ - ถ้ำพระนอก - ถ้ำสมุยกุย ( เป็นเส้นทางสะเทินน้ำสะเทินบก) ระยะ   
  ทางไปกลับ ประมาณ 1,800 เมตร หรือระยะทางการล่องแพ ไปกลับ 1,400 เมตร ชมธรรมชาติที่สวยงาม ความลึกลับของถ้ำผานอกและถ้ำสมุยกุย   
                   

 

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก   

 

บ้านพัก 60 - 100 คน   
                                      - บ้านพักเรือนนอน 1 หลัง พักได้ 15 คน               - บ้านดูเด่น 1 หลัง 5 ห้อง ห้องละ 3 คน พักได้ 15 คน   
                                      - บ้านบึงบัว 1 หลัง พักได้ 15 คน                         - ตึกขาว 1 หลัง พักได้ 10 คน   
                                      - บ้านทรงแปลก 1 หลัง พักได้ 15 คน                   - บ้านสี่ครอบครัว (ทาวน์เฮ้าส์) พักได้ 20 คน   
เต้นท์   
                                      - แบบ 8 คน 2 หลัง พักได้ 16 คน                        - กระโจม 20 หลัง พักได้ 20 คน   
                                      - แบบ 4 คน 5 หลัง พักได้ 20 คน   
  การเตรียมพร้อมสำหรับการเดินป่าศึกษาดูธรรมชาติ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา   
                                      ผู้ที่จะเดินป่าควรเตรียมสิ่งเหล่านี้ คือ หมวก , รองเท้าผ้าใบ - รองเท้าแตะ , แว่นกันแดด ไฟฉาย , ยาประจำตัว และผู้ที่จะเดินป่าควรมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะเดินป่า   

 


การเดินทาง


                      ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านวังเชื่อม ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี   การเดินทางจากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สู่อำเภอโคกสำโรง จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 205 ผ่านอำเภอชัยบาดาล (ลำนารายณ์) เข้าสู่อำเภอลำสนธิ ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าตำบลกุดตาเพชร เป็นทางลาดยางระยะทาง  37 กิโลเมตร ก็จะถึงป่าซับลังกา รวมระยะทางจากตัวเมืองลพบุรีถึงที่ทำการเขตฯ ประมาณ 154 กิโลเมตร 

   
การเดินทางจากกรุงเทพฯ


                       ใช้เส้นทางหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไป จ.สระบุรี ผ่าน จ. สระบุรี ไปตามทางหลวงมายเลข 21 สระบุรี - ชัยบาดาลเลี้ยวขวาเข้า อ. ชัยบาดาล ไปตามทางหลวงหมายเลข 205 ชัยบาดาล - ลำสนธิ ก่อนถึง อ. ลำสนธิ 2 กม. แยกเลี้ยวซ้ายเข้า ต. วังเชื่อม อีก 37 กม.ไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซักลังกา ระยะทางรวม 260 กม.  

 

สถานที่ติดต่อ   
 
1.) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  ตำบล กุดตาเพชรอำเภอลำสนธิ
จังหวัด ลพบุรี 15190   โทร. (036) 415936    
หน.วินัย กญิกนันท์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับ/ผช.อัมรินทร์ นุ่มดี ผู้ช่วยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
2.) ติดต่อผ่านสำนักงานป่าไม้จังหวัดลพบุรี   โทร. (036) 411060 , 422777   
3.) ฝ่ายจัดการรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ 10900  โทร. (02) 579 -9446   
 4.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคกลางเขต 7  อำเภอเมือง จังลพบุรี 10500  โทร. (036) 422768 - 9
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
bottom of page