top of page

WAT

BANDAI 

HIN

ศาสนสถาน วัดบันไดหิน จังหวัดลพบุรี

สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อีกทั้งโบราณวัตถุส่วนใหญ่

ที่พบภายในเขตโบราณสถานแห่งนี้ก็มักจัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นโบราณสถานวัดบันไดหิน

จึงอาจสร้างขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปีพ.ศ.๒๒๐๙ – ๒๒๓๑ หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

วัดบันไดหิน จังหวัดลพบุรี
วัดบันไดหิน จังหวัดลพบุรี

วัดบันไดหิน สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สิ่งก่อสร้างในวัดมีวิหาร ซึ่งเหลือแต่ผนังเพียงสองด้าน มีประตูหน้าต่างวงโค้งแหลมคล้ายกลีบบัว ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม ที่ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรแล้ว โบราณวัตถุส่วนใหญ่ที่พบภายในเขตโบราณสถานแห่งนี้ก็มักจัดอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังนั้นโบราณสถานวัดบันไดหินจึงอาจสร้างขึ้นช่วงใดช่วงหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. ๒๒๐๙ – ๒๒๓๑ หรือราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓

 

โบราณสถานวัดบันไดหินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี ทางทิศเหนือติดกับ เขตพื้นที่สถานีรถไฟลพบุรี ทิศตะวันออกติดกับรางรถไฟ ทิศใต้ติดกับบ้านเรือนประชาชน ทิศตะวันตกติดหัวมุมถนนนาสารปราการถนน ส่วนโบราณสถานสำคัญที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับวัดบันไดหิน ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกตรงข้ามวัดบันไดหินนั่นเอง และได้รับการประกาศกำหนดเขตที่ดิน โบราณสถานสำหรับชาติ จำนวน ๒ งาน ๓๗ ตารางวา ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๓๗ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑

วัดบันไดหินได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๓ หน้า ๙๐๔ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๙

bottom of page