top of page

ข้าวปลอดสารพิษ
บ้านสวนขวัญ

บ้านสวนขวัญ เป็นบ้านสวนติดคลองบางขามเป็นแหล่งเรียนรู้ กสิกรรมธรรมชาติที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาร่วมกันกับชุมชนด้วยการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ เป็นการรวมตัว คนรุ่นใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้าวจากบ้านสวนขวัญ
เป็นข้าวที่ผลิตโดย

เกษตรกรรุ่นใหม่
ไม่ได้ใช้สารเคมีในการผลิต

และใช้เวลาในการเตรียมดิน
นานกว่า4ปี

จึงทำให้ข้าวของเรา
อร่อยต่างจากที่อื่น

เราเห็นผู้บริโภคเป็นเหมือนคนในครอบครัว เราจึงยึดมั่นที่จะไม่ใช้สารเคมีในการดูแลวัตถุดิบที่ต้องบริโภคเข้าไป

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความเสี่ยงมากมาย ทั้งจากอากาศ อารมณ์ การดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยงได้ยากแล้ว

 

บ้านสวนขวัญมองว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถเลือกให้กับผู้บริโภคได้เพราะอาหารเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตและยังทำให้สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น

 

จึงเป็นแนวคิดของเราที่อยากจะเป็นครัวหลังบ้านให้กับผู้บริโภค และยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ธรรมชาติอยู่กับเราให้นานที่สุด

 

ซึ่งนับวันกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้จะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ  บ้านสวนขวัญจึงมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา โดยการเข้าอบรมทั้งด้านการเกษตรและได้รับใบประกาศนียบัตรหลายหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ ไว้มาพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์เสมอเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

bottom of page