top of page

Pa Sak Jolasid Dam

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ ขนาดความจุอ่างเก็บน้ำ 960 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นับตั้งแต่อดีตในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก ราษฎรได้ประสบปัญหาทั้งในเรื่องการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมถึงปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทำให้สูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบปัญหาดังกล่าวนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดำริให้มีการศึกษาและพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพระราชทานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้แก่ราษฎรของพระองค์ ซึ่งกรมชลประทานได้สนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 ใช้เวลาในการก่อสร้างเขื่อนเป็นเวลา 5 ปี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 นับแต่นั้นเป็นต้นมา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ยังประโยชน์แก่ราษฎรสมดังชื่อเขื่อนที่ได้ทรงพระราชทานนามที่มีความหมายว่า “เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำที่มีประสิทธิภาพ” 

       โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และในลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์จากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างเต็มที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ประวัติความเป็นมา

 ความเป็นมาของเขื่อนป่าสัก เริ่มตั้งแต่ ปี 2497 หรือเมื่อ 50 ปีก่อน ที่อยู่ในแผนพัฒนาของกรมชลประทานในการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสักเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งปัญหาก็มาจากการขาดแคลนน้ำที่ไม่เพียงพอ จากนั้นในปี 2508 ก็เริ่มศึกษาโครงการเขื่อนกักเก็บน้ำป่าสัก วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยของลุ่มแม่น้ำป่าสักไปจนถึงกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งขณะนั้นก็มีแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำที่ อ.แก่งคอย สระบุรี แต่ก็ล้มเลิกเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนสูง มาถึงปี 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย จากนั้นโครงการนี้ก็ได้ผ่านเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาในด้านต่างๆมาโดยตลอด เช่นด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราษฏร รวมทั้งโครงสร้างของชั้นดิน โดยว่าจ้างบริษัทต่างชาติมาทำการศึกษา และวันที่ 3 พฤษภาคม 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เปิดโครงการก่อสร้าง โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสัก และดำเนินการก่อสร้างในปีเดียวกัน   

15 มิถุนายน 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน้ำเป็นปฐมฤกษ์ และวันที่ 7 ตุลาคม 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อ “ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ”

 

สารคดี เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข้อมูลจำเพาะ

          เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และตำบลพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี พื้นที่ของโครงการมีทั้งสิ้น ๑๐๕,๓๐๐ ไร่ ซึ่งมีรายละเอียดังนี้


•  จังหวัดลพบุรี มีทั้งสิ้น ๙๖,๖๕๘ ไร่ ครอบคลุม ๓ อำเภอได้แก่ อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง และอำเภอชัยบาดาล 
•  จังหวัดสระบุรี มีทั้งสิ้น ๘,๖๔๒ ไร่ คือ อำเภอวังม่วง 


เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินชนิดมีแกนดินเหนียวยาว ๔,๘๖๐ เมตร สูง ๓๑.๕๐ เมตร ระดับน้ำกักเก็บสูงสุด +๔๓.๐๐ ม.รทก.

เก็บน้ำได้ ๙๖๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  งบประมาณการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น ๑๙,๒๓๐.๗๙๐๐ ล้านบาท


        25 พฤศจิกายน 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ผลจากโครงการเขื่อนป่าสัก ได้ทำให้ราษฏรมีอาชีพใหม่ คืออาชีพประมง ที่สามารถจับปลาจากอ่างเก็บน้ำมาขาย สร้างรายได้สร้างอาชีพได้อย่างเป็นล่ำเป็นสัน ไปเที่ยวเขื่อนก็จะเห็นตลาดนัดจำพวกปลานานาชนิดวางขายเป็นจำนวนมาก เช่น ปลาย่างปลาแดดเดียว ปลาทอด และการแปรรูปจากปลาชนิดต่างๆ เช่นปลาส้ม ทอดมันปลากราย ไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนกันหน่อยเป็นการช่วยเหลือคนในพื้นที่ได้โดยตรง หรืออยากจะทานปลากันแบบสด ๆ จากเขื่อน  ในบริเวณแถว ๆ นั้น ก็มีอยู่หลายร้านทานไปด้วยชมวิวบริเวณทะเลสาบไปด้วย
        
        เขื่อนป่าสักอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เอง หากใครจะมาเที่ยวก็สามารถจัดทริปการเดินทางได้ภายในวันเดียว โดยพ่วงสถานท่องเที่ยวใกล้เคียงเข้าไปด้วย เช่นจังหวัดลพบุรี หรืออีกเส้นทางหนึ่งก็อาจเที่ยวเขาใหญ่ไปพร้อม ๆ กัน

       ปัจจุบันพื้นที่ในแถบนี้ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีจุดแวะอยู่หลายแห่ง เช่น ฟาร์มโชคชัย ไร่องุ่น น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ถ้ำต้นไม้ และที่ขาดไม่ได้ก็คือตลาดนัดมวกเหล็กที่มีสโลแกนว่า "นมดีกระหรี่ดัง" ก็คือได้ดื่มนมสด ๆ จากฟาร์มโคนมของเกษตรกรในระแวกนั้น และได้ทานกระหรี่พับชั้นยอดที่อร่อยกันเกือบทุกร้าน และยังได้อุดหนุนสินค้าพืชผักผลไม้จากชาวสวนของท้องถิ่น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก   

 

ที่พักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เริ่มจากสถานที่แรก คือ ที่พักบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่มีบ้านพักรับรองและสถานที่สำหรับกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยว ในส่วนของบ้านพักมีทั้งบ้านพักและห้องพัก ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวใน บรรยากาศส่วนตัว ในบ้านพักทุกหลังมี อุปกรณ์ อำนวยความสะดวก แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ให้หลังละ 1 ชุด โดยที่พักที่นี่มีราคาที่แต่งต่างกัน ดังนี้

              1. บ้านเดี่ยว ธงชัย จำนวน 3 หลัง พักได้ 2 คน ราคา 1,200 บาท
              2. บ้านแฝดป่าสัก จำนวน 2  หลัง พักได้ 3 คน ราคา 1,200 บาท
              3. เรือนแถวชลสิทธิ์ จำนวน 4 หลัง พักได้ 2 คน ราคา 1,000 บาท
              4. บ้านละโว้ จำนวน 1 หลัง พักได้ 9 คน ราคา 2,500 บาท

             สำหรับพื้นที่กางเต็นท์ก็มีไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะกางเต็นท์มากมาย หากนำเต็นท์มาเองคิดค่าพื้นที่ราคาเต็นท์เล็ก 70 บาท เต็นท์ใหญ่ 140 บาท และมีบริการให้เช่าเต็นท์สวัสดิการเขื่อน ราคาไม่รวมเครื่องนอน 200 บาท ราคารวมเครื่องนอน 270 บาท

             ที่อยู่ : ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
             โทรศัพท์ : 0 3649 4243
             เว็บไซต์ : pasakdam.com


 ภัทรประภารีสอร์ท

รีสอร์ทที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถือเป็นรีสอร์ทขนาดกะทัดรัด เพราะมีบ้านพักรับรองเพียง 12 หลัง และด้วยบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม รู้สึกได้ถึงความเงียบสงบ ผ่อนคลาย ซึ่งบริเวณด้านหน้าบ้านแต่ละหลังจะมีโต๊ะสำหรับนั่งรับลมธรรมชาติชิล ๆ ส่วนภายในบ้านพักเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกแบบและตกแต่งห้องพักด้วยไม้เนื้อแข็งและไม้ไผ่ สำหรับบ้านพักที่นี่ก็มีให้เลือก มากมาย แบ่งตามชื่อ ดังนี้ บ้านสาชล 1-4, บ้านพาฝัน 1-2, บ้านป่าสัก, บ้านชลสิทธิ์ 1-3 และบ้านพักในตู้คอนเทนเนอร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ไว้ให้เลือกมากมาย เช่น ขี่จักรยาน, พายเรือคายัก, ตกปลา, นั่งรถราง ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า ชมทุ่งทานตะวันและชิมองุ่นสด ๆ จากไร่ได้อีกด้วย

             ราคา : บ้านพักราคา 800-4,000 บาท และตู้คอนเทนเนอร์ ราคา 500 บาท
             ที่อยู่ : 44 ม.6 ซ.28 (วัดเขาดิน) ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
             โทรศัพท์ : 08 1565 9503, 08 0555 0069
             เว็บไซต์ : pattara-prapa.com

             รีวิว

             ภัทรประภารีสอร์ทที่พักติดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ลพบุรี

 

ป่าสักฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

 

รีสอร์ทขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 75 ไร่ เกิดขึ้นจากความชอบของเจ้าของที่มีใจรักธรรมชาติ และมองเห็นความสวยงามของพื้นที่ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งบ้านพักของรีสอร์ทมีให้เลือกหลากหลายแบบ ดังนี้

             1. บ้านพักแบบ Lakeside villa เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหรา  สะดวก สบาย
             2. บ้านพักแบบ Lakeside Bungalow เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศสไตล์คันทรี
             3. บ้านพักแบบ Forest home อีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบและเป็นส่วนตัว
             4. ห้องพักในสไตล์ โรงแรม ทั้งแบบ Deluxe และ lake Mountain View

             นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น รอกข้ามทะเลสาบ, ตาข่ายใยแมงมุม, สะพานเชือกข้ามทะเลสาบ, จักรยานเสือภูเขา, ล่องเรือแคนู, แพริมน้ำ, ดูนก, ดูดาว แคมป์ปิ้งริมทะเลสาบ และขับรถ ATV เป็นต้น รวมถึงทางรีสอร์ทยังสามารถรองรับการสัมมนากลุ่มใหญ่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ครบครันอีกด้วย

             ราคา : สอบถามโดยตรงจากทางรีสอร์ท
             ที่อยู่ : 11 หมู่ 1 ต. ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
             โทรศัพท์ : 0 3679 2441, 08 1806 0390

โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท

รีสอร์ทที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ รองรับงานประชุม, จัดเลี้ยง และสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมรับน้องได้ด้วยห้องประชุมและลานกิจกรรมขนาดใหญ่ ส่วนห้องพักออกแบบให้สบายตาด้วยโทนสีชมพู พร้อมด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่จัดเรียงภายในห้องอย่างเป็นระเบียบ ส่วนบริเวณด้านรอบบ้านพักมีการ จัดพื้นที่สำหรับ ปลูกต้นไม้ล้อมรอบให้ดูร่มรื่น ริมห้องพักมีบ่อน้ำล้อมรอบ ให้ความรู้สึกสดชื่น นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนกับคนพิเศษด้วยห้องพักแบบ Twins ตกแต่งด้วยโทนสีครีมอีกด้วย

            ราคา : สอบถามโดยตรงรีสอร์ท
            ที่อยู่ : 110/4 ถ.สายโคกตูม-แม่น้ำป่าสัก ม.1 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
            โทรศัพท์ : 08 1611 0608, 0 2734 8343
            เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท


 ภูฟ้าป่าสัก รีสอร์ท

รีสอร์ทสวยสไตล์บูติกบนดินแดนแห่งทุ่งทานตะวันเหนือทะเลสาบเขื่อนป่าสัก เน้นการออกแบบด้วยความประณีตผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างธรรมชาติกับความสะดวกสบาย ท่ามกลางอุทยานไม้ดอกเมืองหนาว สวนหินประติมากรรมธรรมชาติทางรีสอร์ท มีที่พัก 2 แบบให้เลือก คือ บ้านพักที่สร้างเป็นบ้านดินและบ้านไม้ ซึ่งทางรีสอร์ทเน้นการใช้ไม้ไผ่เป็นหลัก ส่วนที่พักแบบที่ 2 คือ เต็นท์ที่พักขนาดใหญ่ ภายในห้องพักมีการออกแบบห้องน้ำในแบบโอเพ่นแอร์ ส่วนบริเวณหน้าบ้านพักและเต็นท์ มีเก้าอี้ โต๊ะ สำหรับนั่งชมวิวและดูดาวในยามค่ำคืน นอกจากนี้ ทางรีสอร์ทยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์หลากหลายรูปแบบที่ลองทำ เช่น ล่องแก่ง, ขี่จักรยาน และชมทุ่งทานตะวัน ฯลฯ

            ราคา : สอบถามโดยตรงจากรีสอร์ท
            ที่อยู่ : 30 ม. 6 ต.คำพาน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
            โทรศัพท์ : 0 3622 7062, 08 4960 1553
            เว็บไซต์ : เฟซบุ๊ก ภูฟ้าป่าสัก รีสอร์ท


บ้านสวนสวย รีสอร์ท

รีสอร์ทที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักรู้สึกได้ถึงความเย็นสบายของธรรมชาติที่งดงาม รองรับนักท่องเที่ยวทั้งแบบมาเป็นคู่ ครอบครัว และกลุ่มใหญ่ ที่รวมทั้งการประชุมสัมมนาท่ามกลางป่าเขาและแมกไม้นานาชนิด เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนบ้านพักเน้นความเรียบง่ายด้วยโทนสีขาว บริเวณโดยรอบห้องพักมีการจัดสวนสวย ๆ ล้อมรอบ ทำให้ดูสดชื่นเมื่อมองออกมานอกหน้าต่าง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในรีสอร์ทให้ได้สนุกสนานมากมาย เช่น ขี่ม้า, พายเรือ, ตกปลา, กางเต็นท์, แคมป์ไฟ, ขี่จักรยาน และตีกอล์ฟ ฯลฯ  

          ราคา : บ้านพักสำหรับ 2 คนขึ้นไปราคา 1,200-1,500 บาท, ส่วนบ้านพักหลังใหญ่ สำหรับ 4-12 คน ราคา 2,500-5,000 บาท และห้อพักขนาดใหญ่ ราคา 20,000 บาท
          ที่อยู่ : 92 ม.8 ซ.นิคมสาย 1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
          โทรศัพท์ : 0 3673 0797, 0 3673 0798, 0 3673 0799, 0 3673 0800, 08 1122 1270
          เว็บไซต์ : suansuay.com

   

 

สถานที่ติดต่อ - การเดินทาง 

ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 21 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอพัฒนานิคม ( ทางหลวงหมายเลข 3017 ) เมื่อเลี้ยวขวามือไปอำเภอพัฒนานิคมแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 16 กิโลเมตร ท่านจะพบทางแยก ( ถ้าตรงไปจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าเลี้ยวขวาจะไปอำเภอวังม่วง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ) ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ให้ท่านเลี้ยวขวา ก็จะถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

พิกัดดาวเทียม : n14.964687,e101.022677

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รัชกาลที่ 9
ติดต่อราชการ  โทร. 036 494 291      ติดต่อบ้านพัก  โทร. 036 494 243

bottom of page