น้ำตก

วังก้านเหลือง

จังหวัดลพบุรี

 WANG KAN LUENG WATER FALL

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จองที่พัก น้ำตกวังก้านเหลือง