เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัด (ลพบุรี-สระบุรี)

เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัด (ลพบุรี-สระบุรี) ท่องเที่ยวชมวิถีเกษตร ณ จังหวัดสระบุรี และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดลพบุรี (2 วัน 1 คืน) การท่องเที่ยวแห่งปะเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตร และการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบธรรมชาติและประวัติศาสตร์ เรามีเส้นทางท่องเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน มานำเสนอ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัด (ลพบุรี-สระบุรี) ท่องเที่ยวชมวิถีเกษตร ณ จังหวัดสระบุรี และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดลพบุรี นายอรรถพล วรรณกิจ (ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลพบุรี) กล่าวว่า ททท.สำนักงานลพบุรี ร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จัดทำเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยออกสำรวจสินค้าทางการท่องเที่ยวในเขต “ชุมชนหนองย่างเสือ” อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรแบบประณีตได้ และนอกจากนี้ ยังสามารถทำการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แบบธรรมชาติและประวัติศาสตร์ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี จึงทำให้เกิดเป็น “เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 2 จังหวัด (ลพบุรี-สระบุรี) ท่องเที่ยวชมวิถีเกษตร ณ จังหวัดสระบุรี และท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ณ จังหวัดลพบุรี” แบบ 2 วัน 1 คืน ดังนี้

วันแรก

ช่วงเช้า